Inom ramen för produkten sjukvårdsförsäkring har frågan om vilken fullmakt från kunden som gäller vid konkurrens mellan en inkommen ’sakfullmakt’ respektive ’livfullmakt’ och vice versa. Livfullmakten ger rätten till att inhämta information och företräda kunden beträffande sjukvårdsförsäkring, på motsvarande sätt kan en kund genom sakfullmakten ge försäkringsförmedlaren rätt att företräda kunden avseende samtliga företagsrelaterade försäkringar. Eftersom sjukvårdsförsäkringen kan återfinnas både som en personförsäkring och som en skadeförsäkring, och både erbjudas från ett sakförsäkringsbolag likväl som ett livförsäkringsbolag men även att förmedlingsfullmakten kan komma att hanteras i en försäkringsgrupp med både livförsäkringsbolag och sakförsäkringsbolag, kan situationen uppstå där det finns två gällande fullmakter som omfattar sjukvårdsförsäkring.

 

  • I Forum för Sak- respektive Livförsäkring har båda grupperingarna enats om principen att senast inkomna fullmakt alltjämt gäller och att det är av vikt att SFM:s medlemmar särskilt säkerställer kundens önskemål avseende sjukvårdsförsäkring samt att eventuella misstag i arbetet bör åtgärdas i god anda mellan samtliga inblandade parter, säger Karin Lindblad, vd SFM.

 

SFM kommer också, på uppdrag av Forum för Sakförsäkring, ta fram en ny version av sakfullmakt där ett förtydligande om att den inte gäller sjukvårdsförsäkring, såvida detta inte är uttryckligen ifyllt på fullmakten. Innan den nya versionen är framtagen och förankrad gäller alltså principen om senaste inkomna fullmakt alltjämt, se ovan.

 

Vid frågor, kontakta SFM:s kansli, info@sfm.se