Finansinspektionen har inom ramen för sitt uppdrag som tillsynsmyndighet, ingripit mot en aktör som väsentligt åsidosatt sina förpliktelser enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Granskningen avser perioden 2018-2019 men har bland annat skett mot bakgrund av de brister som iakttagits 2016-2017, i den värdepappersrörelse som bedrivits. Detta är en granskning och ett beslut som SFM välkomnar.

Finansinspektionen har tydliggjort att bolaget gjort sig skyldigt till omfattande regelöverträdelser i relation till omsorgsplikten vid investeringsrådgivning och att en betydlig del av verksamheten har bestått av att, till vanliga sparare och konsumenter, sälja obligationer med mycket hög kreditrisk där hela beloppet bedömts kunna gå förlorat. 

Enligt beslutet har den berörda aktören enligt Finansinspektionen inte definierat ersättning på ett korrekt sätt såsom tredjepartsersättning och enligt beslutet därmed inte informerat kunder enligt regelverket om intressekonflikter och ersättningar på ett korrekt vis.

SFM, InsureSec och Disciplinnämnden för försäkringsdistribution har över tid utvecklat och bekräftat hur komplicerade finansiella instrument inom försäkring ska hanteras, särskilt avseende konsumenter. Den här typen av företeelser har varit och kommer att vara i fokus för branschens åtgärder. Överträdelser av denna karaktär skulle inte vara förenligt med medlemskap i SFM, säger SFM:s vd Karin Lindblad. SFM har tagit del av beslutet och interna åtgärder bereds av kansliet för beslut av styrelsen i närtid.