Finansinspektionen har nyligen i en tillsynsrapport pekat på vikten av konsumentskydd i samband med försäkringsdistribution och att konsumenter ska erbjudas produkter som är lämpliga i förhållande till deras behov och förutsättningar, så kallad målmarknad (Fullständiga rapporten finns längst ned på denna länk). SFM sätter stort värde i ett starkt konsumentskydd som bygger på transparens och valfrihet. Genom bland annat vägledningar till branschens aktörer och självreglering vill SFM bidra till ett starkt konsumentskydd.

SFM vill göra sina medlemmar särskilt uppmärksam på denna rapport eftersom den stödjer det faktum att det även finns en stor tillit från försäkringsföretagen att försäkringsförmedlare träffar kunder och lämnar rådgivning om deras produkter. Enligt Finansinspektionens rapport förlitar sig majoriteten av livförsäkringsföretagen i undersökningen på externa distributionskanaler och försäkringsförmedlare är den viktigaste kanalen.

Det kommer inte som en nyhet för SFM att försäkringsförmedlare är en vital del av svenska livförsäkringssparares kontakt med försäkringssparande, ofta långsiktigt sådant. Rapporten stödjer därför på ett sätt försäkringsförmedlarens bidrag till både kunder och samhälle. Tack vare att försäkringsförmedlare är en så pass viktig aktör på marknaden, sker därför en stor del av distributionen på en konkurrensutsatt marknad till nytta för konsumenter och andra kunder. Det skapar förutsättningar för lägre kostnader och bättre produkter. Med en rådgivare som inte är bunden till ett enskilt företags produktutbud har konsumenten även större möjlighet att byta rådgivare och på så vis även möjlighet att själv konkurrensutsätta rådgivningsmarknaden.

En sak som Finansinspektionen kommer att fokusera på i arbetet framöver enligt rapporten, är företagens ansvar i relation till  distributionskanalerna. I den distribution som försäkringsförmedlare representerar finns det flera konkreta initiativ för informationsstandardisering och effektiv uppföljning i marknaden. För att värna valfrihet och kvalitet i branschen som SFM löpande verkar för att förbättra, kommer SFM därför även att följa Finansinspektionens arbete framgent.

Har du frågor, synpunkter eller vill veta mer, kontakta SFM:s jurist Per Johan Gidlund.

perjohan.gidlund@sfm.se, 073-662 73 32