Brexit

Nyligen gav EU-kommissionen ut en kommunikation om vilka förberedelser som krävs med anledning av Brexit. Nedan punktlista är ett utdrag av relevans för försäkringsförmedlare som bedriver gränsöverskridande verksamhet:

  • Sedan den 1 februari 2020 har Storbritannien dragit sig ur Europeiska Unionen och blivit ett ”tredjeland”.
  • Utträdesavtalet föreskriver en övergångsperiod som slutar den 31 december 2020. Fram till det datumet gäller EU-lagstiftningen i sin helhet i och utanför Storbritannien.

Under övergångsperioden kommer EU och Storbritannien att förhandla fram ett nytt samarbetsavtal. Det är dock inte säkert om ett sådant avtal kommer att ingås och träda innan övergångsperiodens slut.

Under alla omständigheter skulle ett sådant avtal skapa en internationell relation som kommer att skilja sig mycket från Storbritanniens nuvarande deltagande på den interna marknaden i EU.

Därför påminns alla berörda parter, och särskilt aktörer inom det ekonomiska samarbetet, om de rättsliga konsekvenser som övergångsperiodens slut kommer att få för deras verksamhet.

  • Försäkringsförmedlare som är registrerade i Storbritannien kommer inte längre att dra nytta av sina registreringsrättigheter enligt direktiv (EU) 2016/9716 och kommer därför inte längre att kunna bedriva affärsverksamhet i Europeiska Unionen på grundval av deras brittiska registrering.
  • Brittiska försäkringsbolag kommer inte längre att kunna dra nytta av tillstånd under Solvens II att tillhandahålla tjänster inom EU.
  • Filialer till brittiska försäkringsbolag i EU blir filialer till försäkringsbolag från tredjeländer. De kommer att behöva tillstånd i medlemsstaten för sin verksamhet för att kunna fortsätta göra affärer.
  • EU-dotterbolag (juridiskt oberoende företag etablerade i EU och kontrollerade av eller anslutna till försäkringsbolag etablerade i Storbritannien) kan fortsätta att fungera som EU-försäkringsbolag.
  • Storbritanniens försäkringsbolag kommer att påverkas för deras EU-verksamhet. Enligt Solvens II-direktivet kommer de att omfattas av de villkor som ställs av den EU-medlemsstat där de bedriver sin verksamhet. (Likvärdighetsbedömning pågår).
  • Enligt Solvens II-direktivet är företag skyldiga att vidta åtgärder för att säkerställa att kontrakt kan fortsätta att upprätthållas. För detta ändamål bör försäkringsföretag bedöma konsekvenserna som inträffar vid övergångsperiodens slut på sin verksamhet och portföljer.

Läs den fullständiga informationen här avseende försäkring och här avseende personuppgiftshantering.