FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGENS SNABBA TILLVÄXT (4) – KAPITALMARKNADERNA

• I den fjärde artikeln för Sak & Liv om förmedlarbranschens snabba tillväxt beskriver Gunnar Hökmark hur förmedlar- och försäkringsbranschen utmanas av utvecklingen på kapitalmarknaderna.

Vart är svensk försäkring och förmedlarbranschen på väg? Gunnar Hökmark, ordförande för Svenska försäkringsförmedlares förening, SFM, och tidigare ledamot av EU-parlamentet och dess ekonomiska utskott ger i fyra artiklar för Sak & Liv sin bild av försäkringsförmedlingens snabba tillväxt, berättar om skälen till den snabba ökningen — och beskriver några av de stora utmaningarna framöver för branschen.

I den fjärde artikeln beskriver Gunnar Hökmark en tredje stor utmaning för förmedlarbranschen; utvecklingen på kapitalmarknaderna.

Den tredje utmaningen handlar om hur vi förvaltar utvecklingen av de svenska kapitalmarknaderna.

Det förvånar mig ofta varför det finns så lite intresse för denna diskussion. Detta med tanke på hur helt avgörande den är för tillväxt, för förnyelsen av vår ekonomi och för dess konkurrenskraft — liksom för omställningen från gammal industriell logik till digitalisering, smarta system, CO2-fri produktion och nytt företagande.

Den svenska utvecklingen av fondsparande i olika former — inte minst inom ramen för pensionssystemet — har lett till fler aktörer som prövar idéer, större nyfikenhet och en ständig tävling om bättre investeringar. Om det bara finns det gamla genomsnittet att jämföra sig med kommer det nya genomsnittet vara förvånansvärt likt det gamla. Men om olika aktörer och olika investeringar visar att det går att slå genomsnitt, utveckla högre lönsamhet, investera i nya företag och i nyare tekniker och därmed skapa en än mer omfattande kapitalbildning driver vi utvecklingen framåt.

Det är ett av skälen till att det är farligt att minska antalet fonder inom premiepensionssystemet. Detta riskerar nämligen att skapa en liknöjdhet när det bara finns ett mindre antal fonder att jämföra sig med, och de i sin tur nöjer sig med ett genomsnitt. Finns det bara en stor fond saknas pressen att prestera bättre hos någon, eftersom man då invaggar sig i tryggheten att det inte går att göra bättre än så.

Det allmänna pensionssystemet är en fråga för sig. Men den oklarhet som många känner inför sin egen framtida pension och frågorna om vad man kan göra för att skapa sig en större trygghet på äldre dar är viktig för alla. Faktum är att den till och med är viktigare för den med en låg pensionsnivå än för den som kan räkna med en högre pension, exempelvis genom egna pensionslösningar.

Vi behöver därför bejaka en utveckling där enskilda allt mer vänder sig till en rådgivning för att få bästa möjliga pensionslösning i sin helhet. En sådan rådgivning bör heller inte vara bunden till vissa produkter. Att många faktiskt inte vet hur deras nuvarande pensionslösning ser ut, vad den innebär och hur väl anpassad de egna försäkringarna är till de risker man har är ett starkt skäl för att underlätta för fler att få tillgång till försäkringsförmedling. Till det kommer att många heller inte vet vilka alternativ och ytterligare möjligheter som finns.

Men detta innebär i sin tur att vi på bred front måste omvärdera och förstå vad försäkringsförmedling innebär för försäkringsmarknaden och den finansiella ekonomin.

Förmedling innebär ökad konkurrens. Utan en förmedlarbranschen skulle ett fåtal försäkringsbolag dominera branschen och dessutom vara nöjda med sin egen utveckling. Med förmedlarmarknaden får vi in ytterligare konkurrens vad gäller pris, produkter och tänkesätt. Utan förmedlarbranschen finns ingen trovärdig och opartisk rådgivning. Detta är den dynamik som förmedlarbranschen tillför som är av värde för den enskilde!

En sak som för mig har varit och är av avgörande vikt är att den som vänder sig till en förmedlare ska man veta att man har att göra med en trovärdig och kompetent aktör. Transparens och kundnytta ska vara grunden!

Det är mot den bakgrunden som SFM har bildat InsureSec. som certifierar och granskar kvaliteten, och InsureEd, som är branschens stora utbildningsföretag som utvecklar utbildning i takt med förändringarna. SFM verkar självfallet för att hävda förmedlarbranschens intressen — men det är i en dynamisk samhällsekonomi lätt att visa att det finns ett stort allmänintresse för en stark sådan bransch i Sverige.

Här kan du läsa alla tidigare artiklar i artikelserien – Försäkringsförmedlingens snabba tillväxt:
• Artikel 1: Försäkringsförmedlingens snabba tillväxt – Skälen är många.
• Artikel 2: Försäkringsförmedlingens snabba tillväxt – Den första utmaningen handlar om de allt mer olika anställningsförhållanden.
• Artikel 3: Försäkringsförmedlingens snabba tillväxt – Den andra utmaningen handlar om klimatutvecklingen.

 

Länk till artikeln i Sak och Liv här; https://sakochliv.se/2021/09/21/forsakringsformedlingens-snabba-tillvaxt-4-kapitalmarknaderna/