Del 2- GUNNAR HÖKMARK OM FÖRMEDLARBRANSCHENS TILLVÄXT

• I sin andra artikel för Sak & Liv beskriver Gunnar Hökmark hur förmedlar- och försäkringsbranschen utmanas av de alltmer varierade anställningsförhållandena på den svenska arbetsmarknaden.

Vart är svensk försäkring och förmedlarbranschen på väg? Gunnar Hökmark, ordförande för Svenska försäkringsförmedlares förening, SFM, och tidigare ledamot av EU-parlamentet och dess ekonomiska utskott ger i fyra artiklar för Sak & Liv sin bild av försäkringsförmedlingens snabba tillväxt, berättar om skälen till den snabba ökningen — och beskriver några av de stora utmaningarna framöver för branschen.

I den andra artikeln beskriver Gunnar Hökmark den första utmaningen för förmedlar- och försäkringsbranschen: De alltmer varierade anställningsförhållandena.

Den första utmaningen handlar om de alltmer olikartade anställningsförhållandena, och frånvaron av regelrätta anställningar, som präglar den moderna arbetsmarknaden och människors vardag.

Det är inte längre så att man arbetar på samma arbetsplats, i samma myndighet eller i samma företag under hela sitt liv. Inkomster varierar under livet. Föräldraledighet bortom de i lag reglerade ersättningsförmånerna påverkar. Detta gäller i än högre utsträckning för dem som inte riktigt kommit in på den svenska arbetsmarknaden.

Pandemin har satt detta i blixtbelysning, och riskerna för framtida smittvågor understryker behovet för den enskilde att på olika sätt minska sina risker.

Hur kan man bli medveten om hur ens framtida pensionsvillkor ser ut, när allt i praktiken kommer att vara långt mer individuellt än vi varit vana vid i det mer strömlinjeformade system som våra pensionssystem vuxit fram ur? Ett av de viktigaste beskeden man kan få som 25-åring på väg in i sitt första jobb, eller på väg från det, är hur den långsiktiga tryggheten ser ut.

Detta gäller också hur ens trygghet ser ut vid längre sjukdom eller arbetslöshet, liksom hur det påverkar den framtida pensionen.

För många är denna typ av information och lägesbeskrivning en drivkraft för ökat sparande.

Det leder i sin tur till frågan om hur man ska fördela sitt sparande i en miljö där det finns många som erbjuder sig att ta hand om det — men där det inte alltid är klart vad som är mest anpassat för den enskilde individen och vad som är det mest optimala. Det kan handla om till synes enkla frågor, som att man på längre sikt kan spara mot högre risk och högre avkastning — men på kort sikt behöver större trygghet. Det kan också handla om frågor som har att göra med familjesituationen.

Även våra familjesituationer är mindre strömlinjeformad än vad de traditionellt har varit vid utformandet av dagens pensionssystem. Det kan handla om pensionsförmåner vid skilsmässa, trygghet för efterlevande och en lång rad andra närbesläktade frågor. I dessa frågor ligger betydande möjligheter till ökad trygghet, inte minst för dem som i dag, på grund av en föråldrad normalitet, har ett alltför svagt skydd när familjesituationen förändras.

Detta sätter också fokus på att allt fler behöver se över sitt försäkringsskydd. Allra mest gäller detta de grupper som i dag i segregationens Sverige är underförsäkrade. Det är viktigt med en trygghet som ger en större ekonomisk stabilitet för familjen och en förmåga att hantera olyckor. Hur undviker man att småföretag drabbas alltför hårt vid en skada? Hur ska skyddet mot inbrott och förstörda hem se ut?

Försäkringsmarknaden erbjuder många lösningar. Banker och försäkringsbolag erbjuder många tjänster — men för den enskilde kommer det vara allt viktigare att kunna navigera och välja mellan alla de olika möjligheter som finns och som man känner till, liksom dem som man ännu inte har vetskap om.

För dem som behöver, och vill ha, hjälp av försäkringsförmedlare är det viktigt att kostnaden inte ska vara avskräckande. Därför är det viktigt att provisionen är transparant och baserad på kundnytta — som det är i dag och även i framtiden. Detta ger konsumenten full insyn i kostnader för rådgivningen inom försäkringsförmedling.

Den gällande lagstiftningen klargör detta och branschens egna institutioner gör verklighet av det. Detta är för den enskilde konsumenten långt viktigare än att motverka provision — och därmed i praktiken motverka att människor med vanliga inkomster kan söka rådgivning.

Vi bör utöver detta också fråga oss om vi inte också inom ramen för det allmänna pensionssystemet borde ge en möjlighet för den enskilde att utan kostnad regelbunden ta hjälp av en försäkringsförmedlare när det gäller att se över den egna tryggheten och den framtida inkomsten.

Nästa text handlar om klimatutvecklingen och är tänkt att publiceras senare under veckan.

Här kan du läsa den första artikeln i artikelserien om försäkringsförmedlingens snabba tillväxt.

14 september, 2021
Länk till artikel i Sak & Liv https://sakochliv.se/2021/09/14/gunnar-hokmark-om-formedlarbranschens-tillvaxt-2/