Vad är en försäkringsförmedlare

Ibland får vi frågor om försäkringsmäklare. Begreppet finns sedan 2005 inte längre i lagen som reglerar verksamheten för personer som arbetar med försäkring.

En försäkringsförmedlare kan arbeta som sak- och/eller livförsäkringsförmedlare och förmedlar försäkringar för flera försäkringsbolag. I Sverige finns idag cirka 2 500 försäkringsförmedlare som uppfyller kraven för att vara medlem hos SFM och av dessa är över 75 % medlemmar, vilket motsvarar cirka 1900 försäkringsförmedlare.

En förmedlare som är en anknuten försäkringsförmedlare, förmedlar bara en eller flera försäkringar för ett försäkringsbolags räkning. En sådan förmedlare kan även förmedla olika försäkringar för olika försäkringsbolags räkning, men aldrig samma typ av försäkring för flera olika försäkringsbolag.

För att få lämna rådgivning om andra finansiella produkter än försäkringar kan en försäkringsförmedlare även vara ett anknutet ombud till ett så kallat värdepappersbolag.

Vad försäkringsförmedling kan du läsa mer på sidan Om försäkringsförmedling>>>

Sakförmedlare:
Ungefär 1/3-del av SFM:s medlemmar är sakförmedlare. Sakförmedlare har uppdrag från sina kunder att hitta försäkringslösningar och försäkringsskydd som är anpassade till kundens behov. Det handlar då om försäkringar för egendom; det kan vara helikoptrar, shoppingcentrum, industriföretag, ansvarsförsäkringar och egendomsförsäkringar. Variationen för vad en sakförmedlare arbetar med är mycket stor och spänner över hela spektrat av företagande. Nästan alla företag har försäkringslösningar för vd, styrelse och sin verksamhet. Det som förmedlas är ofta kombinerade företagsförsäkringar där flera olika delar ingår.

Livförmedlare:
Merparten av SFM:s medlemmar, cirka 2/3-delar, består av livförsäkringsförmedlare. En livförmedlare bistår kunder med rådgivning och hantering av sparande i försäkringar. Det handlar om rådgivning kring kollektivavtalsförsäkringar, tjänstepensionslösningar och privat försäkringssparande. Den som via sin arbetsgivare har möjlighet att träffa en försäkringsförmedlare för rådgivning i syfte att få en överblick om hur den framtida ekonomin och pensionen ska planeras. Både som privatperson och som företagare går det utmärkt att kontakta en försäkringsförmedlare för att få hjälp att hitta lämpliga försäkringslösningar.

Förmedlarens kund ska alltid informeras om på vilket sätt förmedlaren arbetar.

Som medlem i SFM har en försäkringsförmedlare möjlighet att vara anknutet ombud till värdepappersbolag, men däremot inte till försäkringsföretag.

Försäkringsförmedlarens ansvarsförsäkring är obligatorisk och krävs för att få förmedlartillstånd hos Finansinspektionen.

 

Exempel på hur en försäkringsförmedlare arbetar

Avtal
Förmedlaren och kunden kommer överens om vad förmedlaren respektive kunden åtar sig. Särskilda önskemål eller frågor som är angelägna bör särskilt avtalas.

Kartläggning och analys
Förmedlaren samlar in relevanta uppgifter om objektiva omständigheter och kundens önskemål och analyserar på grundval av dessa kundens försäkringsbehov. Analysen utmynnar i en rekommendation.

Urval
Förmedlaren ska känna sin marknad och ta in offerter från försäkringsbolag som kan/bör komma ifråga. Det urval av försäkringsofferter som presenteras ska utgå från vad som är lämpligt för kunden i fråga. Om kunden vill ingå i en för kunden oförmånlig transaktion har förmedlaren skyldighet att avråda och dokumentera detta.

Oberoende
Om förmedlingen sker på grundval av oberoende rådgivning presenterar förmedlaren ett antal försäkringslösningar för kunden. Kunden väljer. efter eller utan rådgivning från förmedlaren, vilken lösning som är mest lämplig. Förmedlare som är oberoende får inte ta emot provision som ersättning utan arvoderar kunden för sin rådgivning.

Skötsel
Förmedlaren biträder normalt kunden med skötsel och fullgörande av försäkringsavtalet. Om förmedlaren och kunden har kommit överens om det kan förmedlaren också biträda kunden vid försäkringsfall.

Kundens uppdrag till förmedlaren
Förmedlaren har uppdrag från kunden och har som regel fullmakt som utvisar att han eller hon är kundens företrädare. Uppdragen kan variera från att hjälpa kunden med att teckna en enstaka försäkring till att se över och analysera kundens totala försäkringsbehov eller ombesörja förvaltningen av redan tecknade försäkringar. Omfattningen av uppdraget beror på vad som avtalats med vad kunden önskar ha hjälp med och vad förmedlaren är villig att åta sig.

Det finns inget som hindrar kunden från att ha skilda förmedlare för olika försäkringar.

Vad är ett uppdragsavtal?

Om en kund och en försäkringsförmedlare beslutar sig för att inleda ett samarbete rekommenderar SFM att ett uppdragsavtal ingås mellan parterna. I ett sådant avtal kan parterna bland annat reglera innehållet i förmedlarens tjänst, vad kunden skall göra och vilket ansvar respektive part har. Ett skriftligt uppdragsavtal innebär en trygghet både för kunden och för förmedlaren.

 

Hur får förmedlaren betalt för sitt arbete

Den som utför en yrkesmässig tjänst har som regel också rätt till ersättning för sitt arbete. Formerna för ersättningen varierar mellan försäkringsförmedlare och beroende på marknadssegment. Försäkringsförmedlaren kan utföra tjänster åt såväl kund som försäkringsgivare och har rätt att erhålla ersättning från båda parter.

Det vanligaste är att förmedlaren erhåller sin ersättning ur den förmedlade försäkringsprodukten, men det förekommer också att kund och förmedlare kommer överens om att ersättning ska betalas på annat sätt. Inom vissa delar av försäkringsmarknaden är ersättningsformen ofta ett resultat av en förhandling mellan förmedlaren och kunden.

Försäkringsförmedlaren och kunden avtalar om ersättningsform, men om ingen särskild överenskommelse träffats tillämpas vanligen en standardiserad ersättning ur produkten.

Förmedlaren är enligt lag skyldig att redovisa priset för förmedlingen. Det innebär att kunden ska få besked om den provision som förmedlaren kommer att erhålla utifrån den försäkringslösning som kunden väljer. Till detta kan komma ersättning för t ex förmedling av placeringstillgångar. Förmedlaren ska redovisa intäkterna på eget initiativ och utan att kunden ska behöva efterfråga upplysningen.