SFM och förmedlarna agerar både för kund och samhällsekonomi

 

– Försäkringsförmedlare har en nyckelroll på försäkringsmarknaden och bidrar till en ökad konkurrens på försäkringsområdet. Försäkringsförmedlarnas kunder ska känna sig trygga, vara nöjda och de ska få tillgång till försäkringar som erbjuds i konkurrens. På så sätt tillför försäkringsförmedling och förmedlarna ett stort värde till kunden och bidrar till samhällsekonomin. Detta har varit min utgångspunkt för det arbete som SFM bedrivit.

Nordisk försäkringstidskrift har intervjuat Karin Lindblad , VD för Sveriges Försäkringsförmedlares förening (SFM) sedan 2015, kring vad som hänt på förmedlarsidan fram till nu och även fått några framåtblickar.

SFM bildades i slutet av 1970 talet och representerar försäkringsförmedlare inom såväl sak- som livförsäkring. SFM har cirka 1 900 förmedlare respektive ca 150 bolag som medlemmar varav 1/3 sakförsäkringsförmedlare och 2/3 livförsäkringsförmedlare.

Under de här fem åren har SFM haft ett antal prioriteringar. Förutom att tillhandahålla ansvarsförsäkring, remissvar, medlemsstöd, vägledningar, rådgivningsdokumentation, fullmakter mm, så har de tre viktigaste prioriteringarna varit:

1. Verka för stort förtroende för försäkringsförmedlare/synliggöra förmedlarnas roll och betydelse

Öppenhet och kommunikation

– Öppenhet och kommunikation är av central betydelse för SFM och av stor vikt för våra medlemmar, inte bara eftersom det finns regelverkskrav utan framförallt eftersom det skapar tillit till marknaden, konstaterar Karin.

En stor del av SFM:s arbete är tolkningar av lagen om försäkringsdistribution, men även att på ett transparent sätt samordna viktiga frågor för branschen som underlättar informationsutbytet och våra medlemmars arbetssituation. Utöver att ge stöd till medlemmar verkar SFM givetvis för medlemmarna genom påverkansarbete i Sverige och inom EU.

Dialog

Regleringar på försäkringsmarknaden är alltmer riskbaserade och det finns ofta utrymme för olika tolkningar. I en sådan miljö behöver försäkringsförmedlare snabbt kunna anpassa arbetssätt och kundsskydd utifrån erfarenheter om var det finns risker.

SFM för därför dialog på försäkringsmarknaden med för branschen centrala myndigheter och liknande intressenter.(t ex Finansinspektionen, Konsumentverket, Konsumenternas Bank & Finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå) samt utvecklar självreglering för att därmed minska behovet av mer trögrörlig lag och föreskrift. SFM:s arbetsgrupper Forum för Sakförsäkring och Forum för Livförsäkring (där försäkringsbolag ingår) samt Bipar (se nedan) utgör viktiga diskussionsytor för försäkringsmarknaden.

Rådgivning

Att bistå sina medlemmar med allmän rådgivning och information är inget nytt för SFM. SFM leder ett regelverksutskott där tolkningsfrågor av regelverket diskuteras med seniora jurister i förmedlarkåren. Genom detta utskott samt genom Liv- och Sak grupperna har bl. a. ”SFM Vägledning Sak” och ”SFM Vägledning Liv” tagits fram och som nu finns publicerade på SFM:s hemsida.

SFM Vägledning SAK och LIV

– Försäkringsförmedling förutsätter högt förtroende frän marknaden och genom vägledning till branschen skapas förutsättningar för ett starkare och mer enhetligt skydd för kunderna. Genom samarbete mellan representanter från medlemmarna har SFM arbetat fram vägledningar som beretts via Forum för Sakförsäkring och varit föremål för remiss till samtliga medlemmar. SFM har samlat på sig juridiska frågor under flera år och när liknande frågor under tid dök upp bestämde vi oss för att samla ihop våra riktlinjer i vägledningar. En för Sak och en för Liv, berättar Karin.

Hon pekar också på att det varit viktigt att ta fram en vägledning som är praktisk för medlemmarna och inte allt för juridisk och teknisk. Tanken är att SFM ska revidera dessa vägledningar varje år och arbetet kommer därmed att löpa vidare under året.

– Vi rekommenderar våra medlemmar att tillämpa vägledningarna och ser även gärna att andra aktörer på marknaden tillämpar dem i de fall det är relevant.

2. Förenkla vardagen/branschaktiviteter inom liv 

SFM har tillsammans med Svensk Försäkring bildat två gemensamt ägda bolag, nämligen Fullmaktskollen AB och S4I Standard for Insurance AB i syfte at förenkla vardagen inom liv.

Fullmaktskollen – digitalisera fullmaktshanteringen

Fullmaktskollen AB, som bildades 2014, ägs gemensamt av branschorganisationerna SFM och Svensk Försäkring. Frågan om fullmakter och deras tillgänglighet för den enskilde konsumenten, i syfte att förenkla och skapa en översikt, är och har varit en angelägen fråga för SFM.

– Vi har varit måna om att säkra att hanteringen ligger i kundernas intresse med en tydlig relation mellan kund och förmedlare. Mot den bakgrunden har SFM deltagit i utvecklingen av Fullmaktskollen för att kunna garantera kundernas säkerhet och nytta vid olika transaktioner samt att bidra till en ökad digitalisering och därmed ökad effektivitet hos medlemsbolagen.

För närvarande finns ca 400 000 fullmakter i systemet och de flesta aktörerna är nu anslutna till tjänsten.

S4I Standard for Insurance AB

S4I Standard for Insurance (S4I) ägs gemensamt av SFM och Svensk Försäkring och tar fram innehåll och struktur för informationstjänster som branschen vill ha beskrivna på ett standardiserat sätt.  Bolaget bildades hösten 2016. Bakgrunden till bildandet av S4I är att tillhandahålla gemensamma elektroniska standarder, finansierade via avgifter från aktörer som avser att delta aktivt i vidareutvecklingen av standarderna.

Avsikten är att alla standarder som utvecklas och förvaltas av S4I ska vara öppna för alla och finnas tillgängliga kostnadsfritt på S4I:s hemsida. Arton aktörer är anslutna och en ny version av standarden, som används inom pensions – och livförsäkringsområdet, slutfördes 2019. Alecta och minPension har under fjärde kvartalet 2019 implementerat den nya standarden.

Fokus under 2020 är att implementera standarden hos de övriga anslutna bolag. S4I har även under 2019 tagit fram en standard för provisionsinformation inom försäkringsområdet. Implementering av den nya provisionsfilen kommer att genomföras under 2020.

Projekt motorfordon inom sak

En informationsstandard gällande produkten motorfordon har utvecklats under de senaste åren. Nu kommer projektet att ta fram en konceptuell lösning för ett enkelt, säkert och effektivt informationsutbyte inom sakförsäkringsområdet. Det framtagna materialet ska fungera som ett underlag för att gemensamt kunna besluta om en långsiktigt målbild. Projektet kommer att pågå hela hösten 2020.

3. Plattform för lärande

InsureSec AB

Försäkringsförmedlare ska agera korrekt, professionellt och med kundens bästa för ögonen. För att bidra till detta bildades InsureSec 2012 av SFM och de större svenska livförsäkringsbolag som distribuerar sina försäkringar genom försäkringsförmedlare.

Med hjälp av regelverk, disciplinnämnd, kriterier för kompetens och kunskapstester syftar InsureSecs verksamhet till att öka kvalitén och kundnyttan för rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige.

InsureEd SFM AB

– Under det gångna året har vi tagit ytterligare ett steg i denna utveckling av förmedlarbranschen och vår egen verksamhet genom lanseringen av InsureEd, som sedan 2019 är ett till SFM helägt dotterbolag. Där utvecklar vi nya utbildningar som möter de behov som licensiering och certifiering kräver men också de krav på kunskaper som finns över hela marknaden för försäkringsdistribution i en vidare bemärkelse. Det ger bättre och rakare villkor för konkurrens när kunskapskraven inte bara gäller traditionella förmedlare. Det ger en bättre marknad för tillväxt och utveckling, betonar Karin.

Implementeringen av IDD fungerat tillfredsställande

Självklart har implementeringen av IDD (EU-direktivet om försäkringsdistribution) tagit en stor del av SFM:s tid under de senaste åren. Hur har implementeringen fungerat? Vilka har varit utmaningarna? Något som fortfarande är utestående?

– Genom att vi i försäkringsbranschen har varit proaktiva och tagit fram tolkningar av lag och föreskrift som kan sätta ramar för medlemmar och andras tillämpning av reglerna samt Finansinspektionens förståelse för att man inte på så kort tid kan implementera ett helt regelverk, är det nog vår uppfattning att implementeringen har fungerat tillfredsställande. De stora utmaningarna är att inte ta fram branschgemensamma överenskommelser som kan vara konkurrensbegränsande.

Karin betonar att en stor utmaning under arbetet var hur man når en balans mellan att rådgivaren ska kunna ta betalt för sitt arbete och kundens behov av kostnadseffektiv rådgivning i balans med kundskyddet.

– Vi hade en väldigt bra och öppen dialog med Finansdepartementet och upplever att den reglering vi fick skapar förutsättningar för kunder att få transparens i rådgivningen samtidigt som försäkringsförmedlare kan fortsätta konkurrensutsätta försäkringsmarknaden.

Saknar tydliga regler om hur personuppgifter får behandlas

Är det något som fortfarande är utestående?

– Om något är utestående i lag och föreskrift, skulle jag säga att det är GDPR. Där saknar vi för närvarande tillfredställande förutsebarhet om hur känsliga personuppgifter får behandlas. Det är inte så att verksamheterna inte kan hantera det, men med hänsyn till kundernas behov av rådgivning i kombination med att hantering av personuppgifter är så pass viktigt, borde ytterligare riktlinjer ges på området. Hantering av känsliga personuppgifter i finansiell rådgivning, oavsett verksamhet, borde uttryckligen vara accepterat så att även rätt skyddsmekanismer finns på plats för de personer som hanterar och hanteras.

Det som ligger närmast nu är kommande förändringar i IDD-förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar, som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn mm.

Förmedla branschens positiva inverkan på samhällsutmaningarna

Hur ser då framtiden ut för SFM?

– Vår viktigaste uppgift är fortsatt att verka för en bättre försäkringsförmedlarbransch med hög kvalitet, god konkurrens och mångfald bland förmedlare. Vi behöver förtydliga och förmedla branschens positiva inverkan på de samhällsutmaningar som branschen har bäring på. Vi behöver också lyfta vikten av den kundnytta förmedlaren tillför för den enskilda kunden.

Samhällsutmaningarna är stora och försäkringsförmedlarbranschen spelar en mycket viktig roll. Karins övertygelse är att småföretagare i Sverige är ryggraden i svensk ekonomi och SFM:s medlemmar underlättar för småföretagare att växa, hantera risker i sin näringsverksamhet och vara attraktiva arbetsgivare med individuella tjänstepensionsplaner. För SFM är det viktigaste att fortsättningsvis stötta medlemmarna i deras dagliga arbete i kontakt med kund.

– Där fortsätter vi utveckla vår dialog och vårt påverkansarbete både i Sverige och inom EU.

På regelverkssidan tror vi såklart att hållbarhet tillsammans med EU-kommissionens uttalade vilja att skapa bättre förutsättningar för privatpersoner att investera sitt sparkapital långsiktigt kommer att fortsätta driva regelverksutveckling. Det är viktigt för EU:s medlemsstater att skapa möjligheter för privat sparkapital att nå infrastrukturinvesteringar nu och i framtiden, framhåller Karin.

Påverka på EU-nivå

Hur arbetar ni så slutligen på EU-nivå?

– SFM är den förening i Skandinavien som deltar i BIPAR:s Director Committe. Jag och vår jurist Per Johan Gidlund ingår i Director´s Committe. BIPAR behandlar frågor som är gemensamma för europeiska försäkringsförmedlare och har varit mycket delaktig i att påverka utformningen av regelverk på EU-nivå.

Genom BIPAR har SFM bland annat fått tillträde till nyckelpersoner i den medlemsstat som innehar ordförandeskapet för Europaparlamentets arbetsår och information från både EU-kommissionen och EIOPA på ett tidigt stadium.

– I praktiken lyckas vi på EU-nivå, genom att förena vårt nationella nätverk med det internationella nätverket. Vi har en struktur inom SFM som gör att vi lätt kan få del av förmedlarnas vardag och utmaningar samtidigt som vi är ett samtal bort från Bryssel, säger Karin och fortsätter:

– I EU-sammanhang tror jag inte att det är möjligt att överskatta vikten av att få information i tidigt stadium och delta i den diskussion som uppstår. Det är i EU-parlamentet som ramarna sätts och det är av EIOPA som riktlinjerna beslutas, vilka vi i Sverige sedan måste förhålla oss till. Detta skapar robusta regelverk med god förutsebarhet, vilket är bra både för kunder och för branschen.

SFM:s ambition är att bidra med en balanserad bild av den svenska marknaden, så att regelverken inte leder till disruptiva förändringar.

– Sådana förändringar kan påverka medlemmarnas möjlighet att verka på marknaden och därmed försämra konkurrensen på försäkringsmarknaden och i förlängningen kundernas tillträde till konkurrensutsatt rådgivning om försäkringar, avslutar Karin Lindblad.

https://nft.nu/sv/sfm-och-formedlarna-agerar-bade-kund-och-samhallsekonomi