IMF (International Monetary Fund) förutspådde i World Economic Outlook i oktober 2020 att den globala ekonomin kommer att krympa med 4,4 procent 2020. I rapporten beskriver IMF hur världen nu håller på att ta sig upp från ’the Great Lockdown’ i april med en prognos om global BNP-tillväxt om 0,6 procent för 2021. Hur pandemin kommer att påverka marknadsförutsättningarna är en återkommande fråga och något som SFM anser behöver bedömas löpande och som ännu inte kan konstateras. SFM har därför inhämtat kunskap och erfarenheter från föreningens medlemmar samt från undersökningar och rapporter om effekterna av pandemin.

Det är ett år sedan första dödsfallet av Covid-19 inrapporterats i världen och året som gått har inte varit något annat likt.  Företag och konsumenter har på en global nivå påverkats på flera sätt och följdeffekterna har vi ännu inte sett alla av. Det vi därför kan se är att Covid-19 är en global pandemi som kommer att drabba många direkt och indirekt. Med en krympande ekonomi, kommer vi då även få se en mjukare marknad? Mycket tyder på det motsatta.

Klart oklart rättsläge och framtida kostnader

På den brittiska marknaden och inom Common Law togs ett steg närmare klarhet för marknaden efter dom i det mål som FCA (the Financial Conduct Authority) drivit om tolkning av 21 villkor från åtta försäkringsbolag. FCA uppmanar nu samtliga berörda försäkringsbolag att betala ersättning enligt villkoren.  Målet rörde bland annat försäkringar som täckt utbrott av smitta inom en radie av 25 km från försäkringstagaren och att försäkringstagaren varit tvungen att stänga på grund av smittan. Några slutsatser för andra rättsordningar är för tidigt att dra men intressant är att domstolen underkänner den i engelsk rätt så kallade ”but for”-principen, som tillämpats i samband med Katrina och Rita för ett hotell med verksamhet som påverkats negativt av att antalet gäster väsentligt minskat under orkanvädret(Orient-Express Hotels v Generali). Med hänsyn till att två av de deltagande domarna i Högsta domstolen även deltog i Orient-Expressdomen, får förändringen betraktas ha starkt stöd i rättstillämpningen. Istället anvisar domstolen till en antagen inkomst från motsvarande tidsperiod från föregående år ska ligga till grund för ersättning. Samtidigt ser vi att domslut i omkring 45 fall i tyska första instanser har meddelats till fördel för försäkringsbolag.

Många domstolsprocesser pågår som ovan nämnts om huruvida verksamhetsbrott ska omfatta pandemier och kan komma innebära betydande utbetalningar till försäkringsbolag om det beslutas att dessa ska omfatta verksamhetsbrott. Swiss Re. uppskattar att försäkringsbranschen kommer att drabbas av coronarelaterade kostnader på totalt 50-80 miljarder dollar vilket direkt kommer att fortsatt återspeglas i generella premiehöjningar(RISK & FÖRSÄKRING 2020-12-01 10:51). Andra branschuppskattningar är att mindre än 1% av den uppskattade minskning av BNP från globala förluster på 4,5 biljoner USD för 2020, kommer att täckas av olika former av avbrottsförsäkring med koppling till pandemin – ett segment som genererar en årlig premieinkomst på cirka 30 miljarder USD (mindre än 2% av världens P&C-marknad), där täckning i allmänhet endast är avsedd för och utlöst av fysisk skada (länk).

I en global värld kan man inte heller bortse från vad som händer på andra sidan atlanten där bland annat VD/styrelseansvarsförsäkring är föremål för prövning i ett antal fall där agerande under pandemin nu prövas mot skadeståndskrav, se länkar längst ned.

När det gäller den pågående pandemin har företrädare för t.ex. Swiss Re uttryckt att försäkringsbranschen har underskattat de ekonomiska effekterna av pandemin då man inte förutsett hur långt världens olika regeringar skulle komma att gå för att skydda sina befolkningar. Oförutsedda nedstängningar har lett till verksamhetsavbrott med krav på försäkringsersättning som ännu så länge till stor del bestridits av försäkringsbolagen då man från försäkringsbolagshåll håller fast vid uppfattningen att dessa avbrott aldrig varit avsedda att omfattas av traditionella avbrottsförsäkringar.

Effekter från återförsäkringsmarknaden och marknadsutblick

En mycket viktig roll gällande den framtida premieutvecklingen spelas naturligtvis av återförsäkringsmarknaden. Precis som pandemin är global så är även återförsäkringsmarknaden det. Detta innebär att stora skador utanför Sveriges gränser även kan komma att påverka de svenska försäkringsföretagen. Finansinstitutet Moodys uttalade i september 2020 att osäkerhet kring kommande pandemirelaterade försäkringsskador tillsammans med fortsatt lågt ränteläge, minskade möjligheter att lösa upp skadereserver och ökade kostnader för retrocessionell försäkring kommer att ha negativ påverkan på återförsäkringsgivarnas lönsamhet under de kommande kvartalen, någonting som kan förväntas att påverka återförsäkringspremierna negativt. För världens 20 största återförsäkringsföretag beräknas kostnaderna kopplat till Covid- 19 pandemin uppgå till ca 10 miljarder USD redan det första halvåret av 2020 och bara kostnaden för att ställa in OS i Tokyo 2020 uppskattas globalt uppgå till 2 miljarder USD, vilket återges i Svensk Försäkrings omvärldsrapport 2021 med hänvisning till KPMG (2020), Covid-19 Customer and Digitalization in Insurance.

Det är ännu så länge svårt att bedöma de långsiktiga försäkringsmässiga konsekvenserna av den pågående pandemin. Premieinkomster är relativt trögrörliga och påverkas bland annat av beteendeförändringar vilket innebär att det kan dröja innan det går att se effekterna av pandemin. Förändrade beteenden leder i många fall till förändrade risker och behov av försäkring. Det kan också förutspås att i början av pandemin låg inte huvudfokus på försäkringsskyddet men har efterhand blivit av stor vikt där de ekonomiska effekterna blir tydliga, något som kan komma att påverka försäkringsskydd och premieinkomsterna konstateras i Svensk Försäkrings rapport. En undersökning gjord av ”Reinsurance News” antyder att det kan komma att ta upp till 5 år för att vi skall få en överblick över de finansiella konsekvenserna. Se COVID-19 reinsurance market survey update – June 2020 – Reinsurance News.

På den positiva sidan nämns ofta att återförsäkringsmarknaden alltjämt inte lider brist på kapital, något som historiskt varit den utlösande faktorn för kraftigt stigande premienivåer och övergång från ”mjuk” till ”hård” marknad. Med detta sagt förutspås dock generellt fortsatt höjda premierater där vissa försäkringsslag initialt drabbas hårdare än andra. I Marsh Insight Report från november 2020 rapporteras exempelvis om en premieökning globalt om 40 % i segmentet ’Financial and professional liability’ medan motsvarande ökning inom ’Property insurance pricing’ är 21 %.

Våra medlemmar ser i dagsläget avsevärda premiehöjningar parallellt med minskad aptit och reducerade försäkringsbelopp för exempelvis VD/Styrelseansvarsförsäkring och olika former av professionsansvarsförsäkringar för rådgivande verksamheter. VD/Styrelseansvarsförsäkringsgivare uttrycker en stark oro för att den finansiella ansträngning som många företag drabbas av under den pågående pandemin skulle leda till en våg av krav på ersättning riktade mot företagsledningar.

Det finns anledning att befara att vissa företag som tidigare bedömts som mindre attraktiva risker för försäkringsgivarna men som ändå erbjudits försäkring till en relativt hög premie framgent kommer att löpa risk att i värsta fall hamna i försäkringsnöd avseende exempelvis VD-/Styrelseansvarsförsäkring.

Även professionsansvarsförsäkring för försäkringsrådgivare och försäkringsförmedlare exponeras i ökad utsträckning för oron för pandemirelaterade finansiella skador och vi ser även här tydliga tecken på en kraftigt hårdnande försäkringsmarknad.

Karin Lindblad, vd för SFM, konstaterar att efter ett drygt år präglat av en pågående global pandemi, naturkatastrofer till följd av klimatförändringar och ett i många delar instabilt politiskt läge att dessa faktorer sammantaget lett till en hårdnade försäkringsmarknad med stigande premienivåer, med återhållsamhet gällande försäkringsbelopp och inskränkningar i försäkringsskydd som följd.

Karin Lindblad, vd SFM

Karin Lindblad, vd SFM

 

För frågor kontakta gärna Emilie Wiklund, Pressansvarig SFM

 

Fördjupning om ämnet i rapporter nedan;

https://www.dandodiary.com/articles/coronavirus/

https://www.cnbc.com/2020/04/08/zoom-faces-investor-lawsuit-over-privacy-and-security-flaws.html

https://www.lipcon.com/class-action-lawyer/coronavirus-cruise-ship-class-action-lawsuits/

www.reinsurancene.ws/liiba-ceo-calls-for-greater-clarity-following-supreme-court-bi-ruling/

https://issuu.com/svenskforsakring/docs/omv_rldsrapport_2021?fr=sMjE2ODIyNTgzMTI