GUNNAR HÖKMARK OM FÖRMEDLARBRANSCHENS TILLVÄXT (1)

• Gunnar Hökmark är ordförande för SFM och tidigare ledamot av EU-parlamentet. I en artikelserie för Sak & Liv ger han sin bild av försäkringsförmedlingens snabba tillväxt och beskriver några av de stora utmaningarna framöver för branschen.

Vart är svensk försäkring och förmedlarbranschen på väg? Gunnar Hökmark, ordförande för Svenska försäkringsförmedlares förening, SFM, och tidigare ledamot av EU-parlamentet och dess ekonomiska utskott ger i fyra artiklar för Sak & Liv sin bild av försäkringsförmedlingens snabba tillväxt, berättar om skälen till den snabba ökningen — och beskriver några av de stora utmaningarna framöver för branschen.

I den första artikeln beskriver Gunnar Hökmark hur försäkringsförmedlarbranschen har vuxit fram sedan 1990-talet.

Försäkringsförmedlingens snabba tillväxt de senaste decennierna beror på en efterfrågan som fortsätter att växa och som nu måste erkännas av myndigheter och lagstiftare istället för att motarbetas.

Det finns flera skäl till den ökade efterfrågan på förmedlartjänster: Ökad prispress och konkurrens, bättre matchning av försäkringar för den enskilde och en professionell överblick på marknadens tjänster och möjligheter.

Till detta kommer att en väl fungerande förmedlarmarknad nu, bland annat genom certifiering, har skyddats mot dem som inte bör vara aktiva där.

Den svenska finansmarknaden har liksom finansmarknader världen över förändrats i grunden sedan 1980-talets våg av avregleringar. Det har lett till en större likviditet och djupare kapitalmarknader. Det innebär också, inte minst i Sverige som tillhör de länder som dragit stor nytta av detta med dynamiska konsekvenser, att möjligheterna för den enskilde är större men också att brist på kunskap och råd får större betydelse.

I min erfarenhet som lagstiftare har jag både sett hur onödiga regleringar tynger marknaden och försvårar för konsumenten, men också hur kraven på transparens bidragit till branschens utveckling. Det är viktigt att lagstiftning och regleringar gynnar konkurrensen och konsumenten snarare än byråkratin.

En fortsatt utveckling för att stärka konsumenten kräver ökad rådgivning och mer kunskap, både för att utveckla försäkringsmarknadernas omfattning av försäkrade och för att säkra bästa möjliga pensionsutveckling. Fondsparandet och investeringsfonderna har fördjupat kapitalmarknaderna och förnyat svensk ekonomi och innebär fler möjligheter för den enskilde — men gör det också svårare att navigera i mångfalden för att få bästa möjliga utfall.

Klimatförändringen kommer därtill att bära med sig förändringar som vi ännu i dag inte kan överblicka. Försäkringsbolag har sedan lång tid tagit de ökade riskerna för stormar och översvämningar på allvar, men skiftande väderlekar, varmare sommardagar och intensivare regn och stormar kommer att ge fler skador och fler typer av skadeutfall vars variationer nu måste räknas in ur individuella perspektiv om hållbarhet ska bli mer än ett begrepp. För hushåll och företag kommer det att bli svårare dels att se vad man kan och bör försäkra sig emot, dels att finna den bästa försäkringslösningen.

Till det kommer att pandemin har slagit hårt mot ekonomin och skapat oklarheter kring allt från avbrottsförsäkringar till utebliven efterfrågan, som en konsekvens av politiska beslut lika mycket som på grund av pandemin i sig. I en framtid där vi kommer att tvingas räkna med ett växande hot av pandemier blir frågan om försäkringar viktigare och mer komplicerad. Det har visats om inte annat av pågående rättsliga processer i Sverige och internationellt.

Migration, segregation och utanförskap har påverkat omfattningen av försäkringslösningar i samhället, i första hand vad gäller hushåll men även för mindre företag, med konsekvenser för företagsamheten. Vi har i dag ett Sverige som är förhållandevis välförsäkrat, och ett annat där det finns betydande brister i försäkringstäckningen.

Ytterligare ett mönster som redan nu kommit att påverka vår ekonomi är olika former av attacker mot det svenska samhället och dess företag. Framför allt handlar det om cyberattacker som slår hårt mot företag, men även om annan dold påverkan som kan röra infrastruktur eller leda till att en främmande makt söker påverka svenska företags integritet även när gäller verksamheten i Sverige.

För det enskilda hushållet och för företag kommer behovet att öka av hjälp för att navigera i denna mångfald av utmaningar, möjligheter och osäkerheter. Det blir viktigt även för stabiliteten i svensk ekonomi att vi får en bättre försäkringsnivå. Effektiviteten i försäkringslösningar och inriktningen av sparandet behöver utvecklas.

Den växande efterfrågan på försäkringsförmedling som vi redan har sett är ett uttryck för ett existerande behov som kommer att fortsätta att öka.

Det innebär att tiden nu är mogen för att myndigheter och lagstiftare att underlätta för försäkringsförmedling snarare än att se den som ett problem som måste åtgärdas. Skälet till att försäkringsförmedling ökar är i grunden att det skapar ett mervärde i form av prispress, utveckling av försäkringsprodukter samt rätta försäkringslösningar för både företag och för den enskilde.

I det finns samtidigt flera stora utmaningar, vilket jag kommer utveckla i kommande texter i artikelserien i Sak & Liv.

Utmaningarna handlar bland annat om alltmer olikartade anställningsförhållanden, klimatutvecklingen och den svenska kapitalmarknaden.

10 september, 2021
Länk till artikel här