SFM lanserar två nya vägledningar från och till branschen

 

Under 2021 har arbetet inom SFM och med våra medlemmar fortsatt med att vidareutveckla vägledning till branschen. Efter dialog med Konsumentverket om utmaningar för nya bolag som söker tillstånd för försäkringsförmedling, har SFM tagit initiativ till en vägledning för information om försäkringsförmedlaren till konsument. Vägledningen innehåller sådant en försäkringsförmedlare ska informera en konsument om enligt Lag om försäkringsdistribution (2018:1219) (LFD) och enligt Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10) (föreskrifterna) och den passar att användas om köparen är konsument och den är avsedd att passa oavsett om försäkringsförmedlaren distribuerar skadeförsäkring eller personförsäkring.

 

Med anledning av den löpande dialog vi har haft med Finansinspektionen och de specifika risker som är förknippade med vissa företagsobligationer har SFM även tagit fram en vägledning från och till våra medlemmar på detta område. Utöver att visa att SFM:s medlemmar står bakom principer om hänsyn till bland annat motpartsrisker i placeringar, framgår att företagsobligationer med en förhållandevis hög motpartsrisk och som inte handlas på en reglerad marknad, som huvudregel inte bör distribueras till konsumenter.

 

Det är förstås glädjande att SFM på relativt kort tid lyckats ta fram och förankra två ytterligare vägledningar som skapar förutsättningar för ett mer enhetligt och stärkt konsumentskydd, samtidigt som de syftar till att underlätta för försäkringsförmedlare i deras vardag. Jag vill rikta ett stort tack till alla inblandade parter som gjort det möjligt, säger SFM:s vd Karin Lindblad.  

 

Konsumentverket har tillsyn över den information som försäkringsdistributörer, såsom försäkringsförmedlare och försäkringsbolag, ger till konsumenter under förutsättning att informationen är kopplad till marknadsföringslagen. Information som ska lämnas till konsument får inte utgöra vilseledande marknadsföring som på ett otillbörlig vis har påverkat, eller sannolikt påverkat, konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. På Konsumentverket ser vi positivt på initiativet från SFM att verka för tydlig försäkringsförmedlingsinformation, ett område där konsumenter har begränsade förkunskaper, varför tydlig, enkel och pedagogisk information har en viktig roll att spela, kommenterar Joel Westerlund, jurist vid Konsumentverket.

 

Vägledning vad gäller distribution till konsument av vissa särskilt komplexa placeringar inom försäkringsbaserade investeringsprodukter (SFM 2021-1) i dess helhet hittar du under vägledningar, här >>> Länk

 

Vägledning för information om försäkringsförmedlaren till konsument (SFM 2021-2) i dess helhet hittar du under vägledningar, här >>> Länk

 

Ytterligare information från Konsumentverket om deras tillsyn, PM från tidigare granskningar av information från försäkringsdistributörer och informationskrav i övrigt finns på deras hemsida, här >>> Länk