Svenska Försäkringsförmedlares förening (SFM) har beretts tillfälle att ge synpunkter på rubricerade remiss. SFM är positiva till förslagen som leder till en bättre situation för egenföretagare, samtidigt som SFM är bekymrad över att individuell tjänstepension – vilken i många fall är vad egenföretagare tecknar – får konkurrensnackdelar i förhållande till kollektivavtalsgrundad tjänstepension.

SFM vill även i sammanhanget för reglering av tjänstepensionsföretag påpeka den snedvridning i marknaden som sker när dessa undantas från regelverken motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism. SFM:s förslag är att distribution av livförsäkring fortsatt utgör tillämpningsområdet för lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, men att tjänstepensionsförsäkring enligt definition i till lag om tjänstepensionsföretag 1 kap. 4 §, undantas. Det leder till en mer riskbaserat jämställt förhållningssätt, snarare än att endast tjänstepensionsföretag ska undantas regelverken motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Läs hela remissen här >>>