Med anledning av påståenden från europeiska konsumentorganisationer om lokala marknader för försäkringsförmedling, såsom den svenska, är det viktigt att lyfta att aldrig förr har svenska konsumenter, svenska företag och svenska arbetsgivare, haft så goda möjligheter att tryggt kunna välja försäkringar med sparande och tjänstepension. Det finns dessutom flera olika leverantörer, försäkringsbolag, att välja att teckna försäkringen hos. I denna konkurrens har försäkringskostnader sänkts och försäkringsprodukter blivit i grunden bättre för kunderna, med högre kvalitet i rådgivningen.

Ett förslag om förbud mot provisioner på EU-nivå som en del europeiska konsumentorganisationer förespråkar, riskerar inte bara att kraftigt snedvrida konkurrensen och leda till högra kostnader för konsumenter som vill spara i försäkring eller som har tjänstepension, det riskerar att likställa den svenska marknaden med de marknader i EU som har helt andra förutsättningar och annan historik vad gäller sparande i försäkring.

Påståenden som används om att konsumenter måste skyddas från finansiell rådgivning som inte ser till deras bästa och att Finansinspektionen pekat på konsumenters underläge när det gäller både information och kunskap håller SFM med om och så ser det ut på den svenska marknaden.

I Sverige har vi både ett starkt skydd i lag, under tillsyn av Finansinspektionen, och en långtgående branschreglering som sedan 2012 utövas genom branschens certifieringsorgan InsureSec. Det finns detaljerade krav på rådgivarens kunskap och uppföljning sker av konsumentskyddet såsom information till kund, dokumentation av rådgivning och hur lagar och regler implementerats. Det är så konsumenten bäst skyddas proaktivt, inte genom ett brett förbud som illa träffar de fall av bristande uppförande som kan finnas i en marknad.

Ett förbud som förespråkas, skulle inte bara göra rådgivning till konsumenter dyrare, så mycket som 50 % högre kostnad eftersom rådgivning om t.ex. sin tjänstepension då finansieras direkt ur handen på konsumenten. Ett förbud skulle även leda till lägre konkurrens på marknaden där, allt annat lika, priser på tjänster och produkter blir högre och där konsumenten i huvudsak endast kan vända sig till aktörer i marknaden som säljer egna finansiella produkter.

Organisationer som verkar inom EU behöver förespråka regler för finansiell rådgivning som tar hänsyn till egenskaper i respektive land såsom uppförande och kvalitet i rådgivningsmarknaden, negativa effekter på tjänstepensioner och nyttan av konkurrens – i konsumentens bästa intresse. Den hänsynen tas idag i IDD och i den svenska implementeringen, och det måste vi stå upp för. I Sverige har vi en fungerande rådgivningsmodell, det finns inte ”otaliga försäljningsskandaler” och de flesta svenska finansiella rådgivare har lång erfarenhet och hög kunskap som skapar trygga möten för konsumenten.

Per Johan Gidlund, vd SFM