FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGENS SNABBA TILLVÄXT (3): KLIMATUTVECKLINGEN

Gunnar Hökmark beskriver i den tredje artikeln för Sak & Liv hur förmedlar- och försäkringsbranschen utmanas av klimatutvecklingen.

Vart är svensk försäkring och förmedlarbranschen på väg? Gunnar Hökmark, ordförande för Svenska försäkringsförmedlares förening, SFM, och tidigare ledamot av EU-parlamentet och dess ekonomiska utskott ger i fyra artiklar för Sak & Liv sin bild av försäkringsförmedlingens snabba tillväxt, berättar om skälen till den snabba ökningen — och beskriver några av de stora utmaningarna framöver för branschen.

I den tredje artikeln beskriver Gunnar Hökmark en andra stor utmaning för förmedlarbranschen; klimatutvecklingen.

Den växande efterfrågan på försäkringsförmedling som vi har sett är ett uttryck för ett behov som bara kommer att fortsätta att växa. Det gör att tiden nu är mogen för att myndigheter och lagstiftare att underlätta för försäkringsförmedling, snarare än att se den som ett problem som måste åtgärdas.

Skälet till att försäkringsförmedling ökar är att det skapar ett mervärde i form av prispress, utveckling av försäkringsprodukter och rätta försäkringslösningar för företag och individer.

Det finns som jag ser det tre stora utmaningar. I en tidigare text har jag beskrivit arbetsmarknadens utveckling som en utmaning. Den andra utmaningen handlar om hur klimatutvecklingen snabbt kommer att ställa krav på differentierade tjänster, erbjudanden och premier.

Klimatförändringarna slår nämligen väldigt olika, ur ett försäkringstekniskt perspektiv. Till detta kommer att osäkerheten hos de stora internationella försäkringsgivarna kan förväntas öka när det gäller storskador. Det kräver att försäkringar utifrån kundens perspektiv utformas med en högre grad av sofistikation när det gäller läge, utsatthet, skadekonsekvenser och försäkringstäckning.

Det finns minst två skäl till att detta är betydelsefullt.

För det första är det viktigt att individer och företag kan försäkra sig och att kostnaderna inte blir för höga. Premierna ska givetvis motsvara risker och kostnader för skadeutfall. Detta ligger ju redan i försäkringsbolagens dna — men i en tid då vi måste ompröva och tänka nytt behövs en drivkraft på marknaden som kundernas kan påverka, när det gäller att ställa krav och göra rätt differentieringar.

För det andra vill vi att hus, bebyggelse och företagande ska utvecklas till att bli mer motståndskraftiga; uthålliga mot naturens verkningar och naturkatastrofer. Detta måste få ett konkret innehåll när det gäller premienivåer, förebyggande insatser och skadereglering.

Redan i dag har den globala ekonomins utveckling gjort det möjligt för fler att skydda sig och bli mindre utsatta för naturkatastrofer. Trots fler naturkatastrofer är det glädjande nog allt färre som förlorar livet — på grund av en ökad förmåga att skapa skydd mot katastroferna. Det är viktigt att vi nu agerar så att vi kan skydda oss bättre och minska konsekvenserna av starka naturkrafter.

Detta måste överhuvudtaget prioriteras när det gäller försäkringsskador. Havsnära bebyggelse som ligger under havsnivån är exempelvis långsiktigt en betydligt större risk än byggnader på det småländska höglandet. Möjligtvis kan utsattheten för stormar och skogsskador variera beroende på var man befinner sig. Omfattande och långvariga regn kan drabba bebyggelse i områden som annars anses säkra.

Exemplen kan göras många fler. Det handlar givetvis inte bara om var företagande och bebyggelse, utan också om utformning och de krav som ställs på robustheten i byggnader och infrastruktur.

Om det blir vanligare med naturkatastrofer blir det också allt viktigare för den enskilde att skydda sig. Det blir också viktigare för oss alla att snabbt få verksamheter i funktion igen. Företag och hushåll kommer, inom ramen för konkurrensen, att behöva driva fram mer individualiserade försäkringsvillkor. Detta ställer i sin tur krav på att försäkringsförmedlingen kan artikulera dessa behov på ett starkare sätt.

På så vis kan vi få både bättre försäkringsskydd — och långsiktigt också en mer robust situation inför naturens kast.

Det säger sig självt att det är av värde att en sådan utveckling kan drivas på genom olika slags råd som skärper kraven. Här kommer det bli allt viktigare att få en översikt av olika alternativ, press på försäkringsgivare och kvalificerade råd när man ska välja försäkringslösning. Då får det inte handla om att av populistiska skäl motarbeta försäkringsrådgivning, så att den bara blir få förunnad.

Nästa text berör den svenska kapitalmarknaden och publiceras under nästkommande vecka.

Här kan du läsa artikel 1 i artikelserien, och här hittar du artikel 2 som handlar om utmaningen med de allt mer varierade anställningsförhållandena.

 

Länk till artikeln i Sak & Liv här; https://sakochliv.se/2021/09/17/forsakringsformedlingens-snabba-tillvaxt-3/