Medlem i SFM ska följa föreningens etiska regler, vilket bl a innebär att de:

  • ska utföra sitt uppdrag med iakttagande av god försäkringsförmedlingssed.
  • alltid till motpart kommunicera vems intresse förmedlaren företräder.
  • ska ge uppdragsgivaren rådgivning anpassad efter dennes behov och med tillbörlig omsorg ta till vara uppdragsgivarens intressen.
  • ska ge försäkringsgivaren adekvat information som uppdragsgivaren tillhandahållit om de aktuella riskerna, som efterfrågas av försäkringsgivaren för att denne ska kunna lämna ett korrekt anbud.
  • väl ska känna till innehållet i de lagar och övriga författningar och föreskrifter som berör verksamheten samt känna till och följa SFM:s stadgar och antagna regler vid var tidpunkt.
  • ska medverka till att reklam och marknadsinformation inte innehåller framställning i ord eller bild som direkt eller indirekt genom felaktigheter, förespeglingar, antydningar, utelämnande, oklarheter eller överdrivna påståenden, är ägnat att vilseleda kunden.
  • enbart ska ge råd och förmedla eller marknadsföra produkter eller tjänster inom områden som förmedlaren har god kunskap om och insikt i.
  • ska se till att uppdragsgivares och intressenters förhållanden inte obehörigen röjs.
  • vid marknadsföring av finansiell produkt eller produkt som innebär finansiell risk, såvida de inte är anknutet värdepappersombud, se till och förvissa sig om att mottagaren av marknadsmaterial är införstådd med att medlemmen inte lämnar råd om eller förmedlar produkten ifråga.

 

Yrkesetiska riktlinjer

Medlem i SFM är skyldig att agera i enlighet med våra yrkesetiska riktlinjer samt i enlighet med de etiska regler som finns i våra stadgar. Detta innebär att en medlem som inte iakttar reglerna kan komma att bli sanktionerad av Disciplinnämnden för försäkringsdistribution.

Ni kan ta del av våra yrkesetiska riktlinjer under avsnittet Förteckning över lagar, förordningar och föreskrifter, punkt 11 Etiska regler samt 11.1 SFM:s yrkesetiska riktlinjer för försäkringsförmedlare.

God förmedlingssed

Under avsnittet Förteckning över lagar, förordningar och föreskrifter finns en skrift som beskriver innehållet i begreppet god försäkringsförmedlingssed. Se närmare under punkt 9. Information, god försäkringsförmedlingssed och dokumentation och sedan under 9.2 God försäkringsförmedlingssed. Eftersom god försäkringsförmedlingssed är ett begrepp som utvecklas över tiden, så är denna beskrivning på intet sätt uttömmande. Däremot kan den tjäna som vägledning vid bedömning av vad som utgör god försäkringsförmedlingssed.