Frågan är inte helt enkel att besvara och förmedlaren behöver överväga ett antal faktorer i regelverket.

Följande punkter kan vara till hjälp och bör tas hänsyn till:

  • Förenklat gäller att kunden minst årligen ska få ”rapport” med rättvisande och välavvägd bild av de tjänster och transaktioner som utförts för kundens räkning under rapporteringsperioden och, i förekommande fall, de totala kostnaderna i samband med dessa tjänster och transaktioner, och värdet för varje underliggande investeringstillgång. När förmedlaren löpande tar emot eller tillhandahåller en ersättning eller förmån i samband med distribution, ska förmedlaren även åtminstone en gång om året underrätta kunden om det belopp som distributören tagit emot från eller tillhandahållit till tredjepart under året.
  • Enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 2 § FFFS 2018:11 ska försäkringsdistributören åtminstone en gång om året underrätta kunden om det belopp som distributören tagit emot från eller tillhandahållit till tredjepart under året. Detta gäller för både så kallade IBIPs och pensionsförsäkringar (vilket inkluderar tjänstepension).
  • Den övriga skyldigheten att lämna årlig information förknippat det de transaktioner och tjänster samt dess kostnad för kunden gäller försäkringsförmedlaren eller försäkringsföretaget (Artikel 18, Förordning (EU) 2017/2359).
  • Informationsskyldigheten i relation till kostnader och avgifter i samband med fondbyten i fondförsäkring uppfylls typiskt sett av försäkringsbolaget.
  • Enligt 1 kap. 9 § 6 LFD, är de relevanta ersättningarna; provision, avgift eller annan betalning, inbegripet en ekonomisk ersättning av något slag eller eventuell annan finansiell eller icke-finansiell förmån eller ett incitament, som erbjuds eller utbetalas med avseende på försäkringsdistribution.
  • Informationen ska enligt regelverket på ett heltäckande, korrekt och begripligt sätt informera om ersättningens eller förmånens förekomst, art och belopp eller, om beloppet inte kan fastställas, om metoden för beräkning av beloppet samt, i förekommande fall, om hur ersättningen eller förmånen förs över till kunden. Kan inte beloppet fastställas ska det exakta beloppet informeras om i efterhand.
  • Utifrån den information SFM tagit del av har medlemmar utvecklat metoder för att informera om ersättning till kunder med mer eller mindre systemmässigt stöd. Det har även utvecklats en informationsstandard för utbyte av provisionsinformation mellan försäkringsbolag och försäkringsförmedlare. Arbete drivs inom det av SFM delägda bolag S41 Standard for Insurance och standarden är under implementering hos deltagande bolag.
  • Avseende ersättningen mellan försäkringsbolaget och försäkringsförmedlaren skulle en strikt tolkning av reglerna kunna innebära att både försäkringsbolaget och försäkringsförmedlaren ska ge information om samma ersättningsflöde, vilket inte framstår som kundvänligt. När infrastrukturen för informationsöverföring med provisionsfilen finns på plats kommer denna informationsgivning förenklas och dubbel information till kunden kommer att kunna undvikas i större utsträckning. Om det finns risk för överlappande information är det lämpligt att informera kunden om att information kommer från flera parter och kan överlappa.