Bolaget ska ha interna regler för kontroll av kunskap och kompetens och interna regler för ersättningssystem som distributören har för den personal som är sysselsatt inom försäkringsdistributionen. Dessa ’interna regler’, ska regelbundet, minst årligen, utvärderas och uppdateras om det behövs. Det innebär också att de ska tas upp på ett styrelsemöte med protokollerat beslut minst årligen. Det finns inte något formkrav på att det behöver vara separata dokument, även om det bedöms brukligt.

De interna regler för kontroll av kunskap och kompetens ska säkerställa att försäkringsförmedlaren efterlever FFFS 2018:10, 4 kap. om kunskap och kompetens, 5 kap. 3–6 §§ om insikt och erfarenhet, samt  6 kap. 2 § om skötsamhet i ekonomiska angelägenheter.

De interna reglerna för ersättningssystemet ska tydligt identifiera personal som är sysselsatta inom försäkringsdistributionen, inklusive de som direkt leder eller ansvarar för detta arbete hos försäkringsförmedlaren. Det ska framgå hur dessa omfattas av ersättningssystemet och ange vilka kriterier som gäller för att fastställa fast respektive rörlig ersättning. Ett syfte med denna identifiering är att bland annat Finansinspektionen ska kunna identifiera de roller som har koppling till försäkringsdistributionen och möjliggöra analys av om ersättningssystemet är lämpligt utformat.

I förarbeten till lagen framgår motsatsvis vägledning om vilka roller som inte ingår i gruppen. Prop. 2017/18:216 s. 478, ”Kravet på utformning av ersättningssystem är därför inte tillämpligt på den personal som är sysselsatt inom stödfunktioner som administration eller it. Inte heller personal som arbetar inom eventuella andra verksamhetsgrenar omfattas. Paragrafen omfattar inte heller uppdragstagare utan enbart personer som är anställda av försäkringsdistributören… En uppdragstagare som sysslar med försäkringsdistribution torde i samtliga fall behöva vara registrerad eller ha ett tillstånd för att bedriva försäkringsdistribution.”