Enligt lag om försäkringsdistribution, (2 kap 7 § 1 st 2 p (och 2 kap 8 § 1 st 4 p för anställda)) får den berörda personen inte ha anmärkningar i brottsregistret vid ett utdrag från polisen som personen visar upp. Utdraget får endast får visa sådana brott som definierats i lag om försäkringsdistribution och förmedlarbolaget ska därmed förlita sig på att utdrag som polismyndigheten lämnar är korrekt.

Utdrag ur belastningsregistret får inte visa på brott eller medhjälp till brott mot

  1. 8, 9, 10, 11, 12, 14 eller 15 kap. brottsbalken,
  2. skattebrottslagen (1971:69),
  3. lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall, eller
  4. lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Om det lägsta föreskrivna straffet är fängelse och att domen (beslutet/strafföreläggande) var inom 5 år sedan. Efter SFM:s avstämning med brottsmålsadvokat innebär ”det lägst föreskrivna straffet”, att för brottet döms till fängelse och det då inte står t.ex. ”dagsböter” i paragrafen.

Bakgrund

I lag om försäkringsdistribution, 2 kap 7 § 1 st 2 p (och 2 kap 8 § 1 st 4 p för anställda) framgår att förutsättning för fysisk person att få tillstånd att bedriva försäkringsdistribution (och för juridiska personer – deras anställda) att dessa personer inte förekommer i det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister avseende vissa allvarliga förmögenhetsbrott eller viss allvarlig ekonomisk brottslighet.

I prop (2017/18:216) till lagen sägs på s 195 att det bör vara brottstyper i huvudsakligen i 8, 9, 10, 11, 12, 14 eller 15 kap. brottsbalken samt i skattebrottslagen och lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument som inte får förekomma i belastningsregistret.  Frågor om vilka enskilda brott som registerkontrollen avser regleras i  förordning (2018:1231) om försäkringsdistribution. I 3 kap 1 § anges följande:

Med vissa allvarliga förmögenhetsbrott eller viss allvarlig ekonomisk brottslighet enligt 2 kap. 7 § första stycket 2 lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution avses brott eller medhjälp till brott mot

  1. 8, 9, 10, 11, 12, 14 eller 15 kap. brottsbalken,
  2. skattebrottslagen (1971:69),
  3. lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall, eller
  4. lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Första stycket gäller

  1. om det lägsta föreskrivna straffet är fängelse, och
  2. om en dom eller ett beslut meddelats eller ett strafföreläggande godkänts avseende ett sådant brott inom fem år före den dag då kontrollen i registret görs.

Vidare anges i förordningen 3 kap 5 § att ”Endast uppgifter om anställda som inte förekommer i belastningsregistret för brott eller medhjälp till brott som avses i 1 § får ligga till grund för ansökan om tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen om försäkringsdistribution eller anmälan om registrering enligt 2 kap. 3 § samma lag.”

På Polisens hemsida, under rubriken Registerutdrag för arbete med försäkringsdistribution anges nedan om utdrag ur belastningsregistret.

Utdrag för försäkringsdistribution visar anmärkningar om allvarliga förmögenhetsbrott eller allvarlig ekonomiskbrottslighet. Även medhjälp till sådana brott räknas med. Påföljden (straffet) för de brott som utdraget visar är lägst fängelse.

* Stöld, rån och andra tillgreppsbrott

* Bedrägeribrott

* Förskingrings- och mutbrott

* Brott mot borgenärer

* Skadegörelsebrott

* Förfalskningsbrott

* Mened, falskt åtal och annan osann utsaga

* Skattebrott

* Brott mot lagen om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde

* Brott mot lagen om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden