Som avslutande bestämmelser i lag (2018:1219) om försäkringsdistribution finns övergångsbestämmelser i tolv (12) punkter. Enligt övergångsbestämmelserna gäller bland annat följande fördelning mellan lag (2005:405) om försäkringsförmedling och lag (2018:1219) om försäkringsdistribution:

Lag (2005:405) om försäkringsförmedling gäller fortfarande för

    • överträdelser som görs före den 1 oktober 2018,
    • överklagande av beslut som har meddelats före den 1 oktober 2018, och
    • handläggning av överklaganden av beslut som har meddelats före den 1 oktober 2018.

Lag (2018:1219) om försäkringsdistribution tillämpas inte

    • avtal om försäkringsförmedling som har ingåtts före den 1 oktober 2018 och som avser försäkringsavtal som har ingåtts före det datumet, och
    • försäkringsavtal som har ingåtts före den 1 oktober 2018. Om en försäkringsdistributör godtar en förlängning av ett sådant avtal som avses i b) eller vidtar en försäkringsdistributionsåtgärd som är hänförlig till avtalet efter den 1 oktober 2018, tillämpas dock denna lag.