Frågan om disciplinär åtgärd tas upp efter anmälan. Anmälare kan vara en annan medlem, en uppdragsgivare eller någon som har ett berättigat intresse i det saken rör.

Observera att styrelsen eller Försäkringsförmedlarmarknadens Disciplinnämnd enbart prövar frågan om disciplinär åtgärd, som för medlemmen kan innebära uteslutning, varning eller anmärkning. Någon skadeståndsprövning görs inte i det enskilda fallet. För sådan prövning får ärendet väckas hos ARN eller allmän domstol.

Blankett för anmälan

Här finns en blankett att ladda ned och fylla i om du önskar anhängiggöra ett disciplinärende hos Sfm.

Skicka den ifyllda blanketten till:

Svenska försäkringsförmedlares förening
Apelbergsgatan 36
111 37 STOCKHOLM