11 december, 2019

Målmarknad sakförsäkring – företag

På uppdrag av SFM:s Forum för sakförsäkring har en arbetsgrupp under hösten arbetat fram en struktur för kommunikation av målmarknadsparametrar och uppföljning av målmarknad inom förmedlad sakförsäkringsmarknad.

Arbetsgruppen har bestått av ett tiotal representanter från både försäkringsbolag och försäkringsförmedlare inom sakförsäkring och Forum för sakförsäkring ställde sig bakom strukturen som presenterades av arbetsgruppen 2019-12-04.

Den första versionen av SFM:s mall för rapportering är framtagen för rapportering inom segment företag och är ett alternativt rapporteringssätt till det informationsutbyte som kan ske för parter som är anslutna till, eller har en registrerad användare hos, InsureSec. Rapportering bör ske vartannat år och företrädelsevis under det första kvartalet. Arbetsgruppen har även kommit överens om att fortsätta arbetet under 2020. Kommunikation av målmarknad samt utskick av uppföljningsblankett sker i första hand från försäkringsbolagen via ordinarie kommunikationskanaler med försäkringsförmedlarbolag.

Uppföljning målmarknad Sakskadeförsäkring Försäkringsförmedling >>

28 augusti, 2019

Yrkesetiska riktlinjer

Detta är en ny version av SFM:s yrkesetiska riktlinjer.

Dessa har antagits av SFM:s styrelsen den 22 augusti 2019.

De har varit på remiss för kommentarer och ändringsförslag hos ett antal medlemsbolag.

I ljuset av att lag om försäkringsdistribution och omfattande föreskrifter nyligen trätt i kraft och tillämpningen av diverse regler på marknaden ännu inte satt sig har SFM valt att inte förändra den tidigare versionen allt för mycket. Revidering kan komma att ske även under 2020 och den föregås i sådant fall av ytterligare remissförfarande.

Läs riktlinjerna här >>

1 mars, 2019

Information om SFM:s gruppförsäkring ansvarsförsäkring för försäkringsförmedlare perioden 2019-04-01 – 2020-03-31

Information om SFM:s gruppförsäkring ansvarsförsäkring 2019

Nedan finner ni en länk med information om SFM:s gruppförsäkring ansvarsförsäkring för försäkringsförmedlare.

Kort sammanfattning:

Vi ha förlängt ett år med QBE.

Skadeförsäkringsförmedling: Vi hoppades på en sänkning men det är ännu några osäkra skador som inte är reglerade och där omfattningen är oklar. Det har dock varit färre skador 2018 än tidigare år. Premie blir den samma som förra året, 15 995 kr per år. För de skadeförmedlare som har licens hos InsureSec senast 1 juni 2019 är premien 13 995 kr per år.

Livförsäkringsförmedling: Premien sänks med 2 500 kr från 19 750 SEK per år till 17 250 SEK per år. Vi hade hoppats på större sänkning då det varit mycket lite skador. Det råder dock fortfarande viss osäkerhet kring rättsläget för livförmedling då Högsta Domstolen först senare i år meddelar domar, bland annat i det sk Connectamålet, efter vinterns förhandsbesked från EU-domstolen.

Fortsättningen av informationer hittar du här >>

27 februari, 2019

Presentation av försäkringsutbildningar 2019 och 2020

Save the date – Lägg in i kalendern redan nu

 

Fredag den 22 mars
Presentation av försäkringsutbildningar 2019 och 2020

 

08.30 frukost serveras och ni får vår kurskatalog
09.00 evenemanget startar och vi avrundar omkring kl 10.00

Vi på SFM presenterar våra utbildningar 2019 och 2020 för er som arbetar med försäkringsdistribution.

Varmt välkommen!

 

Vi återkommer med följande;
– utförligare program,
– adress till lokalen i Stockholm city och
– hur du kan se på detta via länk om du inte kan komma dit.

Medverkande; SFM:s ordförande Gunnar Hökmark, vi på SFM som arbetar med utbildning och några av våra ämnesexperter.

Inbjudna; ledningspersoner, compliance, jurister, utbildningsansvariga, HR mfl hos förmedlarbolag, försäkringsbolag och andra inom försäkringsdistribution.
Alla medlemmar i SFM är inbjudna.

Du får även ta med dig en gäst och kan du själv inte komma så får du gärna skicka en kollega.

Kort om InsureEd och frukostmötet: 
SFM har utbildningar sedan några år på vår plattform InsureEd.
Vi presenterar nu nya utbildningar som passar er verksamhet och era behov under 2019 och 2020. Nu ökar vi satsningen med mer personal, fler externa lärare och ämnesexperter och fler kurser. Som branschorganisation ser vi som en av våra viktigaste uppgifter att ta fram de utbildningar branschen behöver.

Utbildningarna håller högsta kvalitet, administrationen skall gå lätt för er och priset för varje kurs skall vara anpassat så att kurserna går att använda även för de som har många anställda och som vill låta större personalgrupper använda våra kurser på InsureEd för att klara av kravet på minst 15 timmars utbildning per år.

Som ämnesexperter har vi bland annat erfarna jurister från försäkringsförmedlare, försäkringsbolag och från universitet.
Alla har arbetat många år med utbildningar som passar just försäkringsbranschen.

Vi har även verktyg och heltidssupport som gör uppföljningen lätt hos er internt. Alla som går kurserna kan var och en logga in med BankId.

Utbildningarna vänder sig främst till de som arbetar med försäkringsdistribution hos förmedlarbolag, försäkringsbolag, banker och andra.

Några utbildningar är större och i linje med de krav som ställs för licensiering/certifiering för liv eller sak hos InsureSec och andra utbildningar är kortare och i linje kraven för årliga kunskapsuppdateringen på InsureSec.

Utbildningen för kunskapsuppdateringen för liv och sak går SFM i god för att var och en i längd motsvarar minst de 15 timmar som Finansinspektionen kräver.

Vi har utbildningar även för andra som vill genomföra kravet på minst 15 timmars utbildning utan koppling till kunskapskrav på InsureSec eller för er som helt enkelt vill gå utbildningar, korta som långa, inom försäkring och finans.

Vi återkommer som sagt med mer detaljerat program, lanseringsdatum för vissa kurser, exakt adress för mötet och hur man kan deltaga på distans.

Varmt välkommen!

8 februari, 2019

Nyhetsbrev januari 2019

Här kan du ladda ner och läsa vårt nyhetsbrev för januari månad >>

28 november, 2018

Ny ordförande för Disciplinnämnden för försäkringsdistribution

Justitierådet Johnny Herre blir ordförande för Disciplinnämnden för försäkringsdistribution.

Läs mer >>

 

28 november, 2018

Artikel ur Risk & Försäkring

XML4SAK byter namn och blir verklighet

Efter otaliga förseningar verkar nu projektet med det märkligt klingande namnet XML4SAK äntligen vara på banan. Fast under annat namn, som dock inte har spikats ännu.

Redan för tio år sedan, år 2008, startades XML4SAK med syftet att skapa en standard för informationsöverföring mellan försäkringsgivare och förmedlare. Projektet strandade ganska omgående, tog ny fart år 2012 och strandade snart igen.

Trots att tre av de stora sakbolagen, If, Länsförsäkringar och Trygg-Hansa var engagerade i projektet, så uppfattades det mest vara något som skulle medföra fördelar för förmedlarna, och inte lika mycket för försäkringsgivarna.

– Förut var det förmedlarorganisationerna som var kravställarna. Men nu gör vi det tillsammans och det är bra. När det gäller ett stort projekt för informationsutbyte måste man även ha respekt för försäkringsbolagen såväl som förmedlarnas affärsmodeller. Vi tar fram en standard för informationsutbyte men konkurrensen finns så klart fortfarande mellan försäkringsbolag och mellan förmedlarorganisationerna, säger Jonas Stenmark, vice vd på förmedlarorganisationen Säkra.

Intresset från försäkringsbolagen har alltså varit ganska njuggt, och många frågade sig om detta verkligen var något man behövde. Men det finns ett stort behov framför allt från förmedlarsidan.

– Det blev för dyrt för oss förmedlare att göra enskilda lösningar till varje försäkringsbolag när de skulle ta in offerter, säger Jonas Stenmark.

I våras tog SFMs sakgrupp fram ett måldokument som mailades till försäkringsbolag där det framgick att det finns stora vinster för både försäkrings- och förmedlarbolag om information delades med hjälp av en gemensam standard för informationsutbyte. I måldokumentet framgick att man skulle ta fram en standard för motorfordonsförsäkring till att börja med, eftersom det är en homogen produkt som är väldigt transaktionsintensiv. I slutet av oktober har SFM tillsammans med försäkrings- och förmedlarbolag satt “projekt motorfordonsförsäkring” i sjön, säger Karin Lindblad, vd för SFM.

Nu är tanken att alla bolag som är med ska få ett case som de kan dra för sin bolagsledning så de kan avgöra om det är intressant eller ej att fortsätta att utveckla även andra områden som till exempel egendom, allmänt ansvar, produktansvar med mera.

Vad det hela går ut på är alltså att skapa en standard för informationsutbyte mellan förmedlare och försäkringsbolag. Och fokus ligger inte på tekniken, utan på vilken information som ska finnas med.

– Sakförsäkringsprodukter är förhållandevis komplicerade, och ofta skiljer sig innehållet åt mycket mellan olika givare – därför blir också ett sånt här projekt komplext. Det är viktigt att framhålla att startpunkten inte är att skapa en teknisk standard eller ett filformat, utan undersöka om vi kan utveckla en gemensam mall för framtida utbyte av information. När det väl finns en mall är det upp till alla givare och förmedlare hur de väljer att implementera den, säger Nicholas Daflos, nordisk ledare för mäklad försäljning på If Commercial. Han påpekar att detta passar väldigt bra in i bolagets digitaliseringsagenda, eftersom både kunder och förmedlare blir allt mer kräsna och kräver bättre och smidigare lösningar.

Det problem som den nya standarden, som kanske inte längre heter XML4SAK, ska åtgärda är att förmedlare och försäkringsgivare har olika krav på information för att kunna teckna en försäkring åt slutkunden.

Valet föll på att börja med motorförsäkring då det är en relativt homogen produkt med mycket transaktioner, då folk byter bil i snitt vart tredje år.

– Fordonsförsäkringar är förhoppningsvis lite mer homogent mellan givarna än andra produkter. När vi börjar vända och vrida på detaljerna så är det många överväganden och klurigt, men ändå något mindre komplicerat och framförallt avgränsat, säger Nicholas Daflos.

Komplexiteten ligger i att man på varje bolag behöver se över på vilken information man behöver som försäkringsgivare och vilken information man behöver som förmedlare. Utifrån detta försöker man i projektet få fram en samlad bild av vilken information som är nödvändig.

När det gäller motorförsäkring till exempel, vill kanske förmedlaren ha in offerter från cirka tio försäkringsgivare för att hitta bästa lösningen till sin kund. Men informationskraven ser helt olika ut för alla försäkringsgivare och för alla förmedlare. Kraven på information om pris, ålder, körsträcka, förare, utrustning, användningsområde med mera varierar mycket. Det är helt enkelt väldigt mycket arbete, främst för förmedlarna, men även för försäkringsgivarna.

– Nu försöker vi hitta en minsta möjliga frågor-modell som alla kan köpa för att kunna teckna en motorförsäkring. Både försäkringsbolag och förmedlare måste göra samma resa och alla förmedlare måste enas om att en och samma definition ska funka. Därför var det nödvändigt att börja med ett avgränsat område, som Motor, säger Jonas Stenmark.

Förutom offertunderlaget ska standarden också klara av informationen vid förnyelse, ändring, skadehantering och avslut av försäkringen. Dock inte skadereglering, det sköts av bolagen separat.

Det är ett problem med att bolagen använder olika standards för en mängd olika saker. Bara en så enkel sak som att ange försäkringsperiod kan ställa till det. Ett bolag kanske anger att försäkringen gäller från sista dagen i den gamla försäkringen, medan ett annat bolag kanske anger att den gäller från och med första dagen på nya försäkringen. Effekten blir att det blir två olika datum som egentligen avser samma sak.

Kostnaden för projektet består i huvudsak av konsultkostnader, och dessa ska delas mellan de 13 bolag som är med i projektet. Dessa är försäkringsbolagen If, Trygg-Hansa. Länsförsäkringar, Dina Försäkringar, Protector och Moderna Försäkringar. Bland förmedlarna deltar Hjerta, Säkra, Tydliga, Söderberg & Partners, Max Matthiessen/Willis Towers Watson, Aon och JLT.

– Första delprojektet blir klart under första kvartalet 2019. Men sen ska det ju implementeras hos en massa bolag och då bestämmer vi hur och om vi ska gå vidare, säger Karin Lindblad.

De som är engagerade i projektet ser betydligt bättre möjligheter att faktiskt ro det iland nu, än vid tidigare försök.

– Det känns bra för att vi redan från start har engagerat folk som faktiskt vet vad det handlar om, att koppla upp API:er mot varandra, vilken typ av information man kan få från öppna register med mera, säger Jonas Stenmark.

De bolag som är med nu äger standarden och tanken är att den ska bli öppen för alla utan kostnad.

Just nu drivs projektet främst av SFM. Tanken är att standarden ska fungera för förmedlare och försäkringsbolag av alla storlekar. Om det, när projektet är avslutat, finns intresse av att utveckla en standard för informationsutbyte för fler produkter så är nästa steg att besluta om att överföra den framtagna utvecklingen till S4I Standard for Insurance AB eller ej. Detta är ett samägt bolag mellan SFM och Svensk Försäkring. I det bolaget kommer utveckling och förvaltning i så fall att fortsätta.

– Det finns stora fördelar med att göra detta projekt stegvis. Den bekväma försäkringsgivaren har möjlighet att automatisera så att en offert poppar fram utan handpåläggning. Men även om försäkringsgivare väljer att fortsätta arbeta som tidigare kommer de att få en liten tidsbesparing då det är tydligt vilken information som efterfrågas och måste tillhandahållas av förmedlaren, säger Nicholas Daflos.

År 2009 strandade projektet för att det var för stort och komplicerat. Den här gången kör man igång försiktigt med motorförsäkring och med 13 engagerade bolag, både försäkringsgivare och förmedlare.

– Frågan man måste ställa sig är om man vill sikta på en perfekt lösning – men aldrig få den. Eller om man kan tänka sig att testa sig fram steg för steg, säger Nicholas Daflos.

Georg Ebert
Redaktör
Risk & Försäkring

8 november, 2018

Nyhetsbrev Oktober 2018

Nu kan du ladda ner vårt nyhetsbrev för oktober månad här >>

9 oktober, 2018

Nyhetsbrev September 2018

Ladda ner nyhetsbrevet här >>

21 september, 2018

Viktigt: Se på FI-forum om nya föreskrifterna

Slides från FI-forum om nya föreskrifterna

Viktigt att ta del av; Föredrag om de nya föreskrifterna – LÄNK se nedan
Innehåller bland annat följande områden i föreskrifterna:

  • kunskap och kompetens,
  • insikt och erfarenhet för ledningspersoner,
  • ersättningssystem,
  • information till kund och
  • dokumentation

FI -forum 2018-09-19: Nya föreskrifter om försäkringsdistribution

Nya föreskrifterna

Beslutspromemoria 

 

 

25 maj, 2018

Viktiga förändringar för förmedlare pga GDPR

Läs mer här >>

18 maj, 2018

Årets Förmedlardisk 2017

I går efter vår föreningsstämma presenterades Årets Förmedlardiskar 2017. För 7:e året i rad vann Skandia liv-pokalen och för 2:a året i rad vann Dina Försäkringar sak-pokalen.

GRATTIS!

Liv
Skandia 33,2%
Movestic 14,1%
SEB 12,7%

Sak
Dina 33,3%
Moderna 18,8%
If 13,9%

 

 

9 maj, 2018

PM om vem som kan anses vara personuppgiftsansvarig mm

PM om personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde enligt GDPR försäkringsdistribution som SFM sett på marknaden >>

7 maj, 2018

Artikel i Risk & Försäkring

Sfm: FI ska inte föreskriva mer än vad som behövs

I propositionen om den svenska lagen om försäkringsdistribution finns en hel del nationella tillägg utöver direktivets innehåll, så kallad goldplating. Dessa har regeringen gjort utan stöd av utredningar och konsekvensbeskrivningar. Det skriver Svenska försäkringsförmedlares förening, Sfm, i sitt remissvar.

”Om många länder väljer att implementera EU-rätt på det här sättet får vi olika lagar om försäkringsdistribution och en trög och icke-fungerande inre marknad. Det är bland annat därför som det är viktigt att Fi inte reglerar ytterligare, utöver den svenska lagen, då det skulle leda till en allt för komplex eller icke-fungerande inre marknad, till exempel mellan nordiska länder”, skriver Sfm i sitt remissvar.

Sfm skriver vidare att ytterligare goldplating och ytterligare detaljer utöver lag endast ska föreskrivas om FI har dokumenterad, tydlig och aktuell tillsynserfarenhet eller annat underlag som visar att det förekommer problem i sådan utsträckning som måste åtgärdas genom än mer detaljer.

”Redan innehållet i lagförslaget, även utan ytterligare reglering i föreskrifter, försvårar och fördyrar verksamheten för försäkringsdistributörer vilket kan leda till färre rådgivningsmöten med högre kostnad för konsumenten samtidigt som konsumenterna har ett ökat behov av rådgivning såväl om skadeförsäkring, livförsäkring med eller utan långsiktigt sparande”, skriver Sfm.

Sfm anser i sitt remissvar att även en myndighet ska genomföra och uppvisa konsekvensbeskrivningar när föreskrifter författas.

”Vi ser att FI för dessa föreskrifter inte har utrett tillräckligt och inte heller genomfört eller visat de konsekvensbeskrivningar som krävs av en myndighet när den detaljreglerar en bransch på detta sätt. Fi ska därför inte föreskriva om mer än det som är absolut är visat att det behövs, oavsett om bemyndigande i vissa delar kan synas vara breda och öppna i lagen”, skriver Sfm.

4 maj, 2018

SFM:s dataskydds- och IT-policy

SFM:s dataskydds- och IT-policy
SFM har tagit fram en policy för implementering av GDPR för föreningens verksamhet.

Den hittar du här >>

25 april, 2018

Prop. till nya lagen om försäkringsdistribution

Regeringens proposition 2017/18:216 – En ny lag om försäkringsdistribution.

Under våren kommer SFM med svar på prop. till nya lagen om försäkringsdistribution.

Länk till själva propositionen 

 

 

10 april, 2018

Nyhetsbrev mars 2018

Här laddar du ner vårt nyhetsbrev för mars månad 2018 >>

8 mars, 2018

Lagrådsremiss angående lag om försäkringsdistribution

Lagrådsremiss angående lag om försäkringsdistribution

Den 8 mars 2018 beslutade Regeringen om en lagrådsremiss för lag om försäkringsdistribution som skall implementera IDD i svensk rätt. Lagen träder i kraft 1 oktober 2018. Liksom tidigare lagförslag från i somras innehåller den svenska lagen en del regler som går längre än IDD. SFM analyserar nu lagrådsremissen och återkommer på hemsidan med en sammanfattning angående för förmedlare relevanta delar i lagen som skiljer sig från nu gällande lag om försäkringsförmedling. Utöver lagen kommer även föreskrifter från Finansinspektionen. Föreskrifterna går ut på remiss från Finansinspektionen den närmsta tiden och SFM ingår i en referensgrupp angående detta.

Till lagrådsremissen >>

Pressmeddelande från Regeringen >>

 

7 mars, 2018

Nyhetsbrev februari 2018

Nu kan du läsa vårt senaste nyhetsbrev, februari 2018 här >>

 

1 mars, 2018

Ny lag om försäkringsmedicinska utredningar

Ny lag om försäkringsmedicinska utredningar kan träda i kraft 1 januari 2019. Syftet är att skapa en sammanhållen lagstiftning om försäkringsmedicinska utredningar och att stärka de försäkrades integritet och säkerhet när sådana utredningar utförs.

Här finns mer information där även en länk till lagrådsremissen finns >>

 

19 februari, 2018

Nyhetsbrev # 9

Här kan du läsa vårt nyhetsbrev # 9 – Jan 2018

4 januari, 2018

Nyhetsbrev # 8

 

Här kan du läsa vårt Nyhetsbrev # 8 – December 2017 >>

4 januari, 2018

Mer regler om att följa penningtvätt

Vi har på SFMs hemsida tidigare informerat om att SIMPT (Svenska institutet mot penningtvätt) givit ut en vägledning inom allmän riskbedömning >>

Arbete pågår även med att ta fram vägledning inom kundkännedom, dels en grundläggande vägledning och dels en vägledning som passar specifikt för försäkringsbranschen.

Dessa vägledningar skall komplettera redan gällande lag om penningtvätt, andra lagar och Finansinspektionens föreskrifter där regler finns om kundkännedom.

Målet med vägledningarna från SIMPT är att etablera god sed på området och en vägledning som branschen beaktar och kan förlita sig på.

Det är viktigt att de som omfattas av lag om penningtvätt följer SIMPTs vägledningar och inte bara ser till att följa lagen om penningtvätt (Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism >> 

och Finansinspektionens föreskriver om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism >>

Ett bra tips är att gå en utbildning kring penningtvätt för att få en närmare förståelse för hur reglerna påverkar din verksamhet.

På InsureEd finner du en e-learningsutbildning. Ord. pris 995 kr, SFM:s pris 695 kr >>

 

21 december, 2017

Kommissionen föreslår att IDD skall tillämpas först 1 oktober 2018

Kommissionen föreslår nu att IDD inte skall behöva tillämpas förrän från 1 oktober 2018. Ytterligare beslut behövs från EU närmsta tiden innan den saken är helt klar. Det återstår att se när svenska lagen träder i kraft och hur den slutligen kommer att se ut. Enligt regeringens plan skall IDD vara implementerat genom en svensk lag, Lag om försäkringsdistribution, i juli 2018. Sedan behöver marknaden troligen inte tillämpa lagen förrän tidigast den 1 oktober 2018.

Kommissionens pressmeddelande

BIPAR redogör för försenad IDD

5 december, 2017

Nyhetsbrev # 7 – November 2017

 

 

 

 

 

Ladda ner nyhetsbrevet här >>