8 maj, 2020

Tillsynsinformation från Konsumentverket

Konsumentverket kommer under året att skicka ut informationsbrev till de försäkringsdistributörer som under 2020 får tillstånd från Finansinspektionen att bedriva försäkringsdistribution. Syftet med informationsbrevet är att informera om Konsumentverkets tillsyn över lag om försäkringsdistribution, LFD, och upplysa om var ytterligare information finns. Tidigare har KOV ju gjort flera tematiska tillsynsinsatser riktade till försäkringsförmedlare och, nu senast, till försäkringsdistributörer. Konsumentverket vill alltså med detta informationsbrev kunna hjälpa distributörer så att informationen till konsumenter om försäkringsdistributionen blir så bra som möjligt, se länk till brevet >>>

7 april, 2020

Information med anledning av coronavirus

Försäkringsförmedlare har, precis som alla medborgare, i dessa exceptionella tider med coronavirus och risk för smittspridning ett ansvar för att smitta inte sprids i onödan. En försäkringsförmedlare har samtidigt i sin yrkesroll ett ansvar gentemot sina kunder som är i behov av stöd och rådgivning avseende befintligt och utvidgat försäkringsskydd i enlighet med god försäkringsdistributionssed och omsorgsplikten. I detta läge bidrar försäkringsförmedlare med ett otroligt starkt kundvärde och gör skillnad. Försäkringsförmedling, likt andra tjänster, kan dessutom dra nytta av de tekniska hjälpmedel för interaktion som finns och som fortsätter att växa fram för bland annat videosamtal och digital kommunikation.

Information on initiatives in the Swedish market >>>

Läs mer här >>>

 

18 mars, 2020

Nya medlemmar

Här kan du läsa remissen med nya medlemmar som kommer att tas upp på vårt nästa styrelsemöte den 2 april 2020 >>

6 mars, 2020

Månadens IDD-bestämmelse

Månadens IDD-bestämmelse är FFFS 2018:10, 15 kap. 8 §.

En försäkringsförmedlare som fått tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, ska underrätta Finansinspektionen om förmedlarenbörjar distribuera sådana försäkringar som omfattas av 6 eller 7 kap. lagen om försäkringsdistribution.

En underrättelse ska även lämnas om förmedlaren upphör med sådan verksamhet som omfattas av kraven i 6 eller 7 kap. samma lag.

Det innebär att om ett bolag börjar eller upphör med att förmedla antingen försäkringsbaserade investeringsprodukter(sk. Ibips) eller pensionsförsäkringar, ska det anmälas till Finansinspektionen. Blanketten på länken nedan ska användas och skickas till finansinspektionen@fi.se.

Om ni har frågor är ni välkomna att höra av er till kansliet.

Mer information >>>

Blankett >>> 

27 februari, 2020

Uppdragsblankett för flytt uppdaterad

SFM har under hösten fått ett antal frågor från medlemmar som rör den blankett för uppdrag om flytt som Svensk Försäkring har på sin hemsida. SFM har haft en dialog med Svensk Försäkring och blanketten är nu uppdaterad. I avsnitt 3 hänvisas numer till att det ska vara ”samma försäkrad” i den nya försäkringen, istället som tidigare, ”samma försäkringstagare”.

Mallen är inte en rekommendation utan försäkringsbolagen kan utgå från detta hjälpmedel i utformningen av sina egna blanketter och det är vanligt förekommande.

Här ligger blanketten>>>

14 februari, 2020

SFM svarar på remiss om förslag till ändrade föreskrifter om försäkringsdistribution

SFM har beretts tillfälle att ge synpunkter på rubricerade remiss. Som representant för 1850 stycken försäkringsförmedlare är frågan om ansvarsförsäkring givetvis viktig för SFM. Förändringen av det grundläggande ansvarsbeloppet har varit förutsedd sedan november 2019 och SFM deltog i arbetet med det genom vår europeiska medlemsorganisation BIPAR. Vad gäller förändringarna som Finansinspektionen har mandat att införa önskar SFM mer förutsebarhet för branschen för anpassning av försäkringsvillkor. Förändringarna i materiellt hänseende har SFM inget att invända mot.

Läs hela remissvaret här>>>

14 februari, 2020

SFM värnar om konkurrensen till nytta för kunderna – remissvar på SOU 2019:44 Ett bättre premiepensionssystem

SFM står bakom en konkurrensutsatt finansiell marknad med ett fullgott konsumentskydd och därför är föreningen angelägen att lämna följande remissvar. Den nordiska och svenska fondmarknaden är unik, inte bara inom EU utom i världen. En stor andel av svenskarna använder fonder för sitt sparande, såväl för privat sparande som i tjänstepensioner. De har en mångfald av fonder att välja på från ett stort antal fondbolag. Premiepensionssystemet har skapat förutsättningar för en väl fungerande konkurrens på fondmarknaden genom att det har varit tillgängligt för utmanare och innovationer. Tillsammans med våra nordiska grannar har svenskarna därför under flera decennier kunnat göra investeringar genom fonder som gynnat svenska och internationella företag, infrastruktur och stater.

Läs hela remissvaret här>>>

13 februari, 2020

Konsumentverket granskat barnförsäkringar

Konsumentverket har granskat åtta bolags barnförsäkringar. Anledningen är att myndigheten har sett exempel på att det finns en skillnad mellan vad föräldrar tror att barnförsäkringarna omfattar och vad som faktiskt gäller. – Tyvärr framgår inte alltid begränsningar tydligt i den information som ges före ett köp, trots att det är mycket viktigt att veta för den som ska välja en försäkring till sitt barn, säger Katrin Kappenlund, jurist på Konsumentverket.

SFM vill med anledning av granskningen lyfta fram att utmaningen inte behöver avgränsas till just barnförsäkringar eller till förköpsinformation. Det finns många olika försäkringsprodukter som är utmanande att förstå för en konsument. Det finns en omfattande debatt inom EU om vilken information konsumenter bör få och på vilket sätt för att kunna fatta välgrundade beslut. Det ska såklart finnas rättvisande förköpsinformation om produkterna, vilket bolag i Sverige generellt sett är bra på. Men pedagogik är svårt och i sammanhanget vill SFM lyfta fram rådgivare, exempelvis försäkringsförmedlare, som tillför ett inte oväsentligt värde genom att underlätta förståelsen, jämföra produkter och kunna svara på frågor från kunderna.

Läs mer om Konsumentverkets iakttagelser här>>>

7 februari, 2020

SFM kommenterar: En effektivare flytträtt av försäkringssparande

Bakgrund

Den 13 november 2019 fattade Riksdagen beslut om att ändra vissa regler avseende flytt av försäkringskapital. Beslutet har diskuterats under 2019 i både media och Finansutskottet. I detta dokument kommenterar SFM översiktligt de lagändringar som har beslutats av Riksdagen.

Regeringen fick även uppdrag om att skyndsamt återkomma till riksdagen med ett lagförslag som tydligt skiljer fond- och depåförsäkringar från traditionella livförsäkringar när det gäller vilka avgifter som får tas ut vid flytt och återköp. Det är därför mycket som talar för att ytterligare ändringar kommer att presenteras och genomföras under våren 2020. Vidare var det flera remissinstanser som påpekade behovet av en djupare utredning av den civilrättsliga flytträtten.

 

Sammanfattning

Det sker inte några ändringar rörande rätten som sådan att flytta försäkringskapital.Den lagstadgade flytträtten gäller fortfarande bara för försäkringar tecknade den 1 juli 2007 eller senare. Eventuella begränsningar i försäkringsbolagens villkor för rätten att flytta påverkas således inte av denna lagstiftning.

De ändringar som införts från 1 januari 2020 är därför effektiviseringar i skatterätten som förtydligar att det är möjligt att; 1) flytta kapital till befintlig försäkring, 2) flytta kapital från flera försäkringar samtidigt till en mottagande försäkring och 3) mottagande försäkring kan ha en annan försäkringstagare än den avgivande försäkringen men det måste fortsatt vara samma försäkrad.

Vidare har ytterligare begränsningar av möjligheten att ta ut avgifter för flytt införts.

 

Möjlighet att flytta kapital till befintlig försäkring

Det blir möjligt att flytta kapital till en befintlig försäkring. Kravet på att en försäkring ska nytecknas för att ta emot kapitalet upphävs således. Den befintliga försäkringen får dock inte ha en pågående utbetalning.

Det finns inte något lagstadgat krav på att flytten måste ske från en försäkring utan på- gående utbetalning. Det kommer därför enligt lag vara tillåtet att flytta från en försäkring med pågående utbetalning till en försäkring utan pågående utbetalning. Detta kan då sannolikt ske redan under de fem första årens utbetalning.

Viktigt att tänka på är dock att det är försäkringsbolagens villkor för flytt som ska tillämpas och om den lagstadgade flytträtten inte är tillämplig kan det innebära att flytt trots allt inte kan genomföras.

Eftersom det just är ändringar i skattelagstiftningen innebär de inte någon skyldighet för ett försäkringsbolag att ta emot ett försäkringskapital till en viss försäkring. Det är upp till mottagande försäkringsbolag att tillämpa sina egna tecknings- och flyttregler och kan i förekommande fall vägra ta emot ett försäkringskapital.

 

Möjlighet att flytta kapital från flera försäkringar vid samma tillfälle

Det införs formellt i lag att det är möjligt att samtidigt flytta kapital från flera försäkringar till en, även om detta redan varit den allmänt gällande uppfattning i praktisk hantering.

 

Möjlighet att ha en annan försäkringstagare på mottagande försäkring

Det skatterättsliga kravet på att det ska vara samma försäkringstagare på avgivande och mottagande försäkring tas bort. Kravet att det ska vara samma försäkrad kvarstår.

Det blir därför möjligt att flytta kapital från en tjänstepensionsförsäkring ägd av en före detta arbetsgivare till en pensionsförsäkring ägd av den försäkrade eller av dennes aktuella arbetsgivare. Detta innebär också att en tidigare arbetsgivare inte kommer att behöva med- verka till flytten genom att teckna en ny försäkring som ska ta emot flyttkapitalet.

Eftersom det just är ändringar i skattelagstiftningen innebär de inte att flytträtten utvidgas. En tidigare arbetsgivare som äger försäkringen måste därför fortfarande gå med på att flytta försäkringskapitalet. Ett alternativ är fortfarande att försäkringen överlåts från den tidigare arbetsgivaren till den försäkrade eller en ny arbetsgivare, innan en flytt genomförs.

 

Förändrade regler för försäkringsbolagens flyttavgifter

Försäkringsbolagets möjligheter att ta ut avgifter från kunder vid återköp eller flytt av försäkringskapital begränsas genom de nya reglerna.

Avgifterna får högst motsvara

 • ”Direkta kostnader för den administrativa hanteringen av återköpet eller överföring- en, beräknade för försäkringar av samma slag.” S.k. indirekta kostnader, t.ex. kostnader för att utveckla IT-stöd för flytt, kan som utgångspunkt inte åberopas som stöd för
 • ”Kvarstående anskaffningskostnader som är direkt hänförliga till den återköpta eller överförda försäkringen.” Avgift hänförligt till anskaffningskostnaden får dock inte tas ut när det har gått mer än tio år från

Under 2019 påbörjade Finansinspektionen en undersökning av försäkringsbolagens flytthantering och kostnader. Myndigheten har fått mandat att lämna föreskrifter samtidigt som regeringen har fått i uppdrag av riksdagen att utreda ifall det ska vara någon skillnad ifall flytten rör traditionellt förvaltad försäkring eller fond-/depåförsäkring.

Avgiftsreglerna tillämpas olika beroende på när försäkringen är tecknad:

 • Försäkring tecknad eller förnyad efter 1/1 2020
  • Fullt ut nya regler om begränsningar av flyttavgifterna
 • Försäkring tecknad efter 30/6 2007 och inte förnyad efter 1/1 2020
  • Nya regler avseende kvarvarande anskaffningskostnader
  • Gamla regler avseende administrationskostnaderna
 • Försäkring tecknad före 1/7 2007 och inte förnyad efter 1/1 2020
  • Fullt ut gamla regler om begränsningar av flyttavgifterna

 

11 december, 2019

Målmarknad sakförsäkring – företag

På uppdrag av SFM:s Forum för sakförsäkring har en arbetsgrupp under hösten arbetat fram en struktur för kommunikation av målmarknadsparametrar och uppföljning av målmarknad inom förmedlad sakförsäkringsmarknad.

Arbetsgruppen har bestått av ett tiotal representanter från både försäkringsbolag och försäkringsförmedlare inom sakförsäkring och Forum för sakförsäkring ställde sig bakom strukturen som presenterades av arbetsgruppen 2019-12-04.

Den första versionen av SFM:s mall för rapportering är framtagen för rapportering inom segment företag och är ett alternativt rapporteringssätt till det informationsutbyte som kan ske för parter som är anslutna till, eller har en registrerad användare hos, InsureSec. Rapportering bör ske vartannat år och företrädelsevis under det första kvartalet. Arbetsgruppen har även kommit överens om att fortsätta arbetet under 2020. Kommunikation av målmarknad samt utskick av uppföljningsblankett sker i första hand från försäkringsbolagen via ordinarie kommunikationskanaler med försäkringsförmedlarbolag.

Uppföljning målmarknad Sakskadeförsäkring Försäkringsförmedling >>