7 april, 2020

Information med anledning av coronavirus

Försäkringsförmedlare har, precis som alla medborgare, i dessa exceptionella tider med coronavirus och risk för smittspridning ett ansvar för att smitta inte sprids i onödan. En försäkringsförmedlare har samtidigt i sin yrkesroll ett ansvar gentemot sina kunder som är i behov av stöd och rådgivning avseende befintligt och utvidgat försäkringsskydd i enlighet med god försäkringsdistributionssed och omsorgsplikten. I detta läge bidrar försäkringsförmedlare med ett otroligt starkt kundvärde och gör skillnad. Försäkringsförmedling, likt andra tjänster, kan dessutom dra nytta av de tekniska hjälpmedel för interaktion som finns och som fortsätter att växa fram för bland annat videosamtal och digital kommunikation.

Information on initiatives in the Swedish market >>>

Läs mer här >>>

 

7 februari, 2020

SFM kommenterar: En effektivare flytträtt av försäkringssparande

Bakgrund

Den 13 november 2019 fattade Riksdagen beslut om att ändra vissa regler avseende flytt av försäkringskapital. Beslutet har diskuterats under 2019 i både media och Finansutskottet. I detta dokument kommenterar SFM översiktligt de lagändringar som har beslutats av Riksdagen.

Regeringen fick även uppdrag om att skyndsamt återkomma till riksdagen med ett lagförslag som tydligt skiljer fond- och depåförsäkringar från traditionella livförsäkringar när det gäller vilka avgifter som får tas ut vid flytt och återköp. Det är därför mycket som talar för att ytterligare ändringar kommer att presenteras och genomföras under våren 2020. Vidare var det flera remissinstanser som påpekade behovet av en djupare utredning av den civilrättsliga flytträtten.

 

Sammanfattning

Det sker inte några ändringar rörande rätten som sådan att flytta försäkringskapital.Den lagstadgade flytträtten gäller fortfarande bara för försäkringar tecknade den 1 juli 2007 eller senare. Eventuella begränsningar i försäkringsbolagens villkor för rätten att flytta påverkas således inte av denna lagstiftning.

De ändringar som införts från 1 januari 2020 är därför effektiviseringar i skatterätten som förtydligar att det är möjligt att; 1) flytta kapital till befintlig försäkring, 2) flytta kapital från flera försäkringar samtidigt till en mottagande försäkring och 3) mottagande försäkring kan ha en annan försäkringstagare än den avgivande försäkringen men det måste fortsatt vara samma försäkrad.

Vidare har ytterligare begränsningar av möjligheten att ta ut avgifter för flytt införts.

 

Möjlighet att flytta kapital till befintlig försäkring

Det blir möjligt att flytta kapital till en befintlig försäkring. Kravet på att en försäkring ska nytecknas för att ta emot kapitalet upphävs således. Den befintliga försäkringen får dock inte ha en pågående utbetalning.

Det finns inte något lagstadgat krav på att flytten måste ske från en försäkring utan på- gående utbetalning. Det kommer därför enligt lag vara tillåtet att flytta från en försäkring med pågående utbetalning till en försäkring utan pågående utbetalning. Detta kan då sannolikt ske redan under de fem första årens utbetalning.

Viktigt att tänka på är dock att det är försäkringsbolagens villkor för flytt som ska tillämpas och om den lagstadgade flytträtten inte är tillämplig kan det innebära att flytt trots allt inte kan genomföras.

Eftersom det just är ändringar i skattelagstiftningen innebär de inte någon skyldighet för ett försäkringsbolag att ta emot ett försäkringskapital till en viss försäkring. Det är upp till mottagande försäkringsbolag att tillämpa sina egna tecknings- och flyttregler och kan i förekommande fall vägra ta emot ett försäkringskapital.

 

Möjlighet att flytta kapital från flera försäkringar vid samma tillfälle

Det införs formellt i lag att det är möjligt att samtidigt flytta kapital från flera försäkringar till en, även om detta redan varit den allmänt gällande uppfattning i praktisk hantering.

 

Möjlighet att ha en annan försäkringstagare på mottagande försäkring

Det skatterättsliga kravet på att det ska vara samma försäkringstagare på avgivande och mottagande försäkring tas bort. Kravet att det ska vara samma försäkrad kvarstår.

Det blir därför möjligt att flytta kapital från en tjänstepensionsförsäkring ägd av en före detta arbetsgivare till en pensionsförsäkring ägd av den försäkrade eller av dennes aktuella arbetsgivare. Detta innebär också att en tidigare arbetsgivare inte kommer att behöva med- verka till flytten genom att teckna en ny försäkring som ska ta emot flyttkapitalet.

Eftersom det just är ändringar i skattelagstiftningen innebär de inte att flytträtten utvidgas. En tidigare arbetsgivare som äger försäkringen måste därför fortfarande gå med på att flytta försäkringskapitalet. Ett alternativ är fortfarande att försäkringen överlåts från den tidigare arbetsgivaren till den försäkrade eller en ny arbetsgivare, innan en flytt genomförs.

 

Förändrade regler för försäkringsbolagens flyttavgifter

Försäkringsbolagets möjligheter att ta ut avgifter från kunder vid återköp eller flytt av försäkringskapital begränsas genom de nya reglerna.

Avgifterna får högst motsvara

 • ”Direkta kostnader för den administrativa hanteringen av återköpet eller överföring- en, beräknade för försäkringar av samma slag.” S.k. indirekta kostnader, t.ex. kostnader för att utveckla IT-stöd för flytt, kan som utgångspunkt inte åberopas som stöd för
 • ”Kvarstående anskaffningskostnader som är direkt hänförliga till den återköpta eller överförda försäkringen.” Avgift hänförligt till anskaffningskostnaden får dock inte tas ut när det har gått mer än tio år från

Under 2019 påbörjade Finansinspektionen en undersökning av försäkringsbolagens flytthantering och kostnader. Myndigheten har fått mandat att lämna föreskrifter samtidigt som regeringen har fått i uppdrag av riksdagen att utreda ifall det ska vara någon skillnad ifall flytten rör traditionellt förvaltad försäkring eller fond-/depåförsäkring.

Avgiftsreglerna tillämpas olika beroende på när försäkringen är tecknad:

 • Försäkring tecknad eller förnyad efter 1/1 2020
  • Fullt ut nya regler om begränsningar av flyttavgifterna
 • Försäkring tecknad efter 30/6 2007 och inte förnyad efter 1/1 2020
  • Nya regler avseende kvarvarande anskaffningskostnader
  • Gamla regler avseende administrationskostnaderna
 • Försäkring tecknad före 1/7 2007 och inte förnyad efter 1/1 2020
  • Fullt ut gamla regler om begränsningar av flyttavgifterna

 

18 oktober, 2019

Kommentar på Di-artikel och intervju med Skandias vd Frans Lindelöw om flytträtt

I en artikel i Dagens Industri den 17 oktober 2019 uttalade sig bla Skandias vd Frans Lindelöw om det borgerliga utspelet om flytträtt, se länken till artikeln. I sista stycket kommenterar Frans Lindelöw problem inom PPM och hänvisar till, enligt citatet, att majoriteten av pensionsflyttar är drivet av förmedlare och inte av individer. Med anledning av detta uttalande har SFM bett om en dementi och nedan följer Skandias kommentar:

 

Kommentar på Di-artikel och intervju med Skandias vd Frans Lindelöw om flytträtt

 

Syftet med artikeln var att nyansera den mediabild som råder i flytträttsfrågan och särskilt framhålla värdet och kundnyttan med ömsesidig traditionell försäkring. Den långsiktighet som ligger till grund för sparformens framgång kan i värsta fall hotas av kortsiktighet i lagstiftning. Försäkringsförmedlare som samarbetar med Skandia förstår nog bättre än de flesta vikten av att göra den poängen. De kunder som inte flyttar får heller inte missgynnas på bekostnad av de som väljer att flytta varför regleringen bör utformas med hänsyn till alla kunders intressen.

 

I ett större resonemang kring efterfrågan på flytt under intervjun så berörde Frans att det är få kunder som flyttar helt på eget initiativ. Här klumpades egen rådgivning, banktjänstemän och försäkringsförmedlare ihop till ”förmedlare” i artikeln.

 

Det är olyckligt om det uppfattas som att Skandia är emot flytträtten som sådan eller för den delen de försäkringsförmedlare som ger kvalitativ rådgivning i frågan om flytt och återköp.

Det är nämligen precis vad Skandia efterfrågar: seriös, omsorgsfull rådgivning som ökar sannolikheten att kunden kommer till ett bättre läge efter flytt.

Alternativt att omsorgsplikten leder till att man avråder kunden att flytta överhuvudtaget. Där tror vi att Skandia och SFM:s medlemmar är helt eniga.

 

Det faktum att pension är en lågintressefråga för de flesta och att detaljerna är så många ställer höga krav på kvalitet och omsorg i rådgivning – oavsett vilken typ av ”förmedlare” som står för råden.

 

Susanne Sakari

Chef Extern Distribution

Skandia

 

19 mars, 2018

FI förtydligar om periodisk rapportering enligt penningtvättslagen

Förtydliganden om periodisk rapportering enligt penningtvättslagen >>

 

8 mars, 2018

Lagrådsremiss angående lag om försäkringsdistribution

Lagrådsremiss angående lag om försäkringsdistribution

Den 8 mars 2018 beslutade Regeringen om en lagrådsremiss för lag om försäkringsdistribution som skall implementera IDD i svensk rätt. Lagen träder i kraft 1 oktober 2018. Liksom tidigare lagförslag från i somras innehåller den svenska lagen en del regler som går längre än IDD. SFM analyserar nu lagrådsremissen och återkommer på hemsidan med en sammanfattning angående för förmedlare relevanta delar i lagen som skiljer sig från nu gällande lag om försäkringsförmedling. Utöver lagen kommer även föreskrifter från Finansinspektionen. Föreskrifterna går ut på remiss från Finansinspektionen den närmsta tiden och SFM ingår i en referensgrupp angående detta.

Till lagrådsremissen >>

Pressmeddelande från Regeringen >>

 

14 januari, 2016

Kvalitetstråd Sak

Se hit alla Sak-förmedlare!

Vi på Sfm vill på detta enkla sätt informera om att InsureSec har bildat en arbetsgrupp vid namn Kvalitetsråd Sak. Gruppens deltagare är personer från såväl InsureSec som ”marknaden”, dvs sak-förmedlare.

InsureSec kommer att under år 2018 erbjuda Licenstester för sak-förmedling och årlig Kunskapsuppdatering (KU). Kvalitetsråd Sak:s arbete inom InsureSec kommer att bestå av att utveckla och kvalitetssäkra Sak-skadelicenser och KU-tester inom såväl innehåll som relevans, så att alla berörda förmedlare känner förtroende för och förstår nyttan med licensen och testerna.

 

1 december, 2015

Ny tidsplan för Finansdepartementet

Denna information har delats av Finansdepartementet:

Till berörda

Finansdepartementet vill med detta meddelande informera berörda företag och organisationer om tidsplanen för arbetet med:

 • lagstiftning till följd av direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II) och tillhörande förordning (MiFIR),

Till följd av hög arbetsbelastning på Finansdepartmentet samt att nämnda lagstiftningsärenden omfattar en mängd svåra frågor, kommer all den lagstiftning som krävs till följd av MiFID II och MiFIR inte att kunna antas eller träda i kraft vid de tidpunkter som krävs enligt EU-rättsakterna.

Nedan finns den tidsplan som Finansdepartementet för närvarande arbetar efter.

Denna information har i dag även lagts ut på Regeringskansliets webbplats (http://www.regeringen.se/artiklar/2015/12/tidsplan-for-tre-lagstiftningsarenden-pa-finansmarknadsomradet/).

 • Marknader för finansiella instrument – MiFID II och MiFIR

 Juni 2016: Lagrådsremiss med förslag till den lagstiftning som krävs för genomförandet av MiFID II och anpassningen till MiFIR.

Hösten 2016: Proposition överlämnas till riksdagen.

3 januari 2017: Lagstiftningen träder i kraft.

Tidsplanen kan komma att justeras om EU-kommissionen föreslår en senareläggning av genomförandet av hela eller delar av MiFID II och MiFIR. Rådet och Europaparlamentet måste i så fall ta ställning till kommissionens förslag och fatta beslut i frågan.

1 december, 2015

Framgång för Länsförsäkringar Sak i Connecta-målet

Hovrätten över Skåne och Blekinge ändrar tingsrättens domslut i huvudsaken och ogillar käromålet. Hovrätten ändrar även tingsrättens domslut i fråga om rättegångskostnader och befriar Länsförsäkringar Sak från skyldigheten att ersätta de kärande.

Läs mer i bifogad dom.

Skåne HR T 2069-14 Dom 2015-12-01

11 november, 2015

Försäkringsförmedlare skapar mervärde enligt Svenskt Kvalitetsindex

Företagskunder som använder försäkringsförmedlare är fortsatt nöjdare jämfört med de som har en direktrelation med ett försäkringsbolag. Detta är en trend som vi har sett i flera år. En del av förklaringen till att försäkringsförmedlare får väldigt höga betyg inom service och proaktivitet.

11 november, 2015

Sfm kommenterar EU-kommissionens förslag om att skjuta upp Mifid 2 till år 2018 via Risk och Försäkring

Om EU-kommissionen avser hela MiFID 2 direktivet är det ett välkommet förslag för det möjliggör för den svenska regeringen att hinna ta fram en konsekvensanalys av MiFID 2 och även kunna harmonisera arbetet med försäkringsdirektivet IDD. Försäkringsmarknaden är komplex och behöver en egen lagstiftningen.

29 april, 2014

Lämplighetsbedömning vid finansiell rådgivning

Sfm deltog i FI:s seminarium kring ”Lämplighetsbedömning vid finansiell rådgivning”, som hölls den 24 april. Det går bra att se seminariet via Webb-tv på FI:s hemsida eller ta del av powerpoint-presentationen
här >>

FI redogjorde för regelverket som är tillämpligt på värdepappersinstitut och för försäkringsförmedlare när det gäller finansiell rådgivning. Det kunde konstateras att kraven på lämplighetsbedömning är i stort sett samma på VP-institut och på försäkringsförmedlare som agerar inom ramen för försäkring (d.v.s. då enbart förmedlingsregelverket är tillämpligt).  FI redogjorde också för en del brister som man hittat vid granskning av VP-institut och försäkringsförmedlare.

FI har gjort följande iakttagelser:
·        Brister i omfattning och relevans
·        Brister i informationsinhämtning
·        Brister i tillförlitligheten i informationen
·        Brister i dokumentationen
·        Brister vid mer komplicerade och riskfyllda produkter/tjänster

Sammanfattningsvis så kritiserar FI användandet av standardiserade svar till kunder och det är viktigt att varje rådgivning individualiseras och att lämplighetsbedömningen är individuell och är satt i relation till kundens önskemål och behov. Kunden får inte heller bedöma sig själv, utan det är förmedlaren som måste göra en bedömning av lämplighet, risk o.s.v. Det skall utifrån rådgivningsdokumentationen förstå varför en kund har rekommenderats att investera i en viss produkt. Det ställs också krav på lämplighetsbedömning om rådgivningen görs on-line, d.v.s. det är lika höga krav.

26 mars, 2014

DTP – Deltidspensionspremie för tjänstemän

Ta del av information från Collectum om nyheten DTP (Deltidspensionspremie för tjänstemän).