7 april, 2020

Information med anledning av coronavirus

Försäkringsförmedlare har, precis som alla medborgare, i dessa exceptionella tider med coronavirus och risk för smittspridning ett ansvar för att smitta inte sprids i onödan. En försäkringsförmedlare har samtidigt i sin yrkesroll ett ansvar gentemot sina kunder som är i behov av stöd och rådgivning avseende befintligt och utvidgat försäkringsskydd i enlighet med god försäkringsdistributionssed och omsorgsplikten. I detta läge bidrar försäkringsförmedlare med ett otroligt starkt kundvärde och gör skillnad. Försäkringsförmedling, likt andra tjänster, kan dessutom dra nytta av de tekniska hjälpmedel för interaktion som finns och som fortsätter att växa fram för bland annat videosamtal och digital kommunikation.

Information on initiatives in the Swedish market >>>

Läs mer här >>>

 

14 februari, 2020

SFM svarar på remiss om förslag till ändrade föreskrifter om försäkringsdistribution

SFM har beretts tillfälle att ge synpunkter på rubricerade remiss. Som representant för 1850 stycken försäkringsförmedlare är frågan om ansvarsförsäkring givetvis viktig för SFM. Förändringen av det grundläggande ansvarsbeloppet har varit förutsedd sedan november 2019 och SFM deltog i arbetet med det genom vår europeiska medlemsorganisation BIPAR. Vad gäller förändringarna som Finansinspektionen har mandat att införa önskar SFM mer förutsebarhet för branschen för anpassning av försäkringsvillkor. Förändringarna i materiellt hänseende har SFM inget att invända mot.

Läs hela remissvaret här>>>

14 februari, 2020

SFM värnar om konkurrensen till nytta för kunderna – remissvar på SOU 2019:44 Ett bättre premiepensionssystem

SFM står bakom en konkurrensutsatt finansiell marknad med ett fullgott konsumentskydd och därför är föreningen angelägen att lämna följande remissvar. Den nordiska och svenska fondmarknaden är unik, inte bara inom EU utom i världen. En stor andel av svenskarna använder fonder för sitt sparande, såväl för privat sparande som i tjänstepensioner. De har en mångfald av fonder att välja på från ett stort antal fondbolag. Premiepensionssystemet har skapat förutsättningar för en väl fungerande konkurrens på fondmarknaden genom att det har varit tillgängligt för utmanare och innovationer. Tillsammans med våra nordiska grannar har svenskarna därför under flera decennier kunnat göra investeringar genom fonder som gynnat svenska och internationella företag, infrastruktur och stater.

Läs hela remissvaret här>>>

13 februari, 2020

Konsumentverket granskat barnförsäkringar

Konsumentverket har granskat åtta bolags barnförsäkringar. Anledningen är att myndigheten har sett exempel på att det finns en skillnad mellan vad föräldrar tror att barnförsäkringarna omfattar och vad som faktiskt gäller. – Tyvärr framgår inte alltid begränsningar tydligt i den information som ges före ett köp, trots att det är mycket viktigt att veta för den som ska välja en försäkring till sitt barn, säger Katrin Kappenlund, jurist på Konsumentverket.

SFM vill med anledning av granskningen lyfta fram att utmaningen inte behöver avgränsas till just barnförsäkringar eller till förköpsinformation. Det finns många olika försäkringsprodukter som är utmanande att förstå för en konsument. Det finns en omfattande debatt inom EU om vilken information konsumenter bör få och på vilket sätt för att kunna fatta välgrundade beslut. Det ska såklart finnas rättvisande förköpsinformation om produkterna, vilket bolag i Sverige generellt sett är bra på. Men pedagogik är svårt och i sammanhanget vill SFM lyfta fram rådgivare, exempelvis försäkringsförmedlare, som tillför ett inte oväsentligt värde genom att underlätta förståelsen, jämföra produkter och kunna svara på frågor från kunderna.

Läs mer om Konsumentverkets iakttagelser här>>>

11 december, 2019

Målmarknad sakförsäkring – företag

På uppdrag av SFM:s Forum för sakförsäkring har en arbetsgrupp under hösten arbetat fram en struktur för kommunikation av målmarknadsparametrar och uppföljning av målmarknad inom förmedlad sakförsäkringsmarknad.

Arbetsgruppen har bestått av ett tiotal representanter från både försäkringsbolag och försäkringsförmedlare inom sakförsäkring och Forum för sakförsäkring ställde sig bakom strukturen som presenterades av arbetsgruppen 2019-12-04.

Den första versionen av SFM:s mall för rapportering är framtagen för rapportering inom segment företag och är ett alternativt rapporteringssätt till det informationsutbyte som kan ske för parter som är anslutna till, eller har en registrerad användare hos, InsureSec. Rapportering bör ske vartannat år och företrädelsevis under det första kvartalet. Arbetsgruppen har även kommit överens om att fortsätta arbetet under 2020. Kommunikation av målmarknad samt utskick av uppföljningsblankett sker i första hand från försäkringsbolagen via ordinarie kommunikationskanaler med försäkringsförmedlarbolag.

Uppföljning målmarknad Sakskadeförsäkring Försäkringsförmedling >>