7 maj, 2015

Program för Sfm:s årsstämma 28 maj på WTC

Ladda ner programpunkterna här >>

4 mars, 2015

Ny revisor

Revisorbyrån KPMG har avsagt sig uppdraget efter Charlotta Carlbergs övergång till anställning i KPMG. Styrelsen fattade det interimistiska beslutet per den 19 december 2014 att byta ut revisorn till Linda johansen, MT Revision AB. Frågan om revisorsbyte kommer att behandlas på kommande årsstämma.

3 mars, 2015

Kort info från Insuresec om licensieringsåret 2015

Nu har det äntligen blivit mars och Insuresec inleder licensieringsåret 2015 med nya testversioner och uppdaterade utbildningsmål.

Nyhet: vår- och hösttermin

Licensieringsåret 2015 är uppdelat i vår- och hösttermin.

  • Vårtermin: mars, april och maj.
  • Hösttermin: augusti, september och oktober.

Planeringen tar hänsyn till förmedlarnas behov av ny eller uppdaterad licens utifrån de krav som ställs från bl. a. försäkringsbolag. Boka vårens licenstest på sidan Testbokning och –resultat efter att du loggat in på Insuresec.

Utbildningsmål

Uppdaterade utbildningsmål finns för nedladdning på Insuresecs hemsida, gå till ”För förmedlare” och välj ”Utbildningsmål”. På samma sida finns även länkar till de utbildningsinstitut du kan vända dig till om du behöver komplettera eller uppdatera din kompetens.

Endast omtentor i slutet av året

Den som skrivit test under året men inte uppnått godkänt resultat har möjlighet att skriva omtenta även under november och december.

Uppdaterat testbokningssystem

Läs gärna även om uppdateringarna i testbokningen som bland annat rekommenderar licenstest utifrån angivet verksamhetsområde (http://insuresec.se/news).

Som tidigare är det möjligt att, vid minst 10 testdeltagare, avlägga testet i egna lokaler. Kontakta Insuresecs kansli (info@insuresec.se / 08-410 415 75) för mer info.

 

2 mars, 2015

Jan Fritsch slutar som vd för Insuresec ​

Insuresec har sedan starten fått en snabb utveckling med en registrering och licensiering av den dominerande delen av den svenska förmedlarkåren. Vi tackar Jan Fritsch som nu lämnar sitt uppdrag som vd. Elisabeth Frykmark går in som tf vd tills vidare. Elisabeth har fram till nu ansvarat för compliancefrågor inom Sfm och har en bred bakgrund inom svensk försäkrings- och finansmarknad.

– Insuresec har med Jan Fritsch i ledningen lyckats med att på en mycket kort bli en viktig institution för svensk försäkringsförmedling. När vi nu efter tre år av uppbyggnad av verksamheten ska gå vidare i en ny fas av företagets utveckling är vår strävan att på en gång förmedla trygghet och stöd för förmedlare som är måna om att med kunskap och kompetens bidra till kunders och klienters nytta samtidigt som verksamhetens integritet i varje enskilt fall ska vara stor, säger Gunnar Hökmark, ordförande i Svenska försäkringsförmedlares förening och i Insuresec:s styrelse.

Vår strävan är att med Insuresec som en central institution och trovärdig partner på försäkringsmarknaden fortsatt höja och säkra den svenska förmedlarkårens kompetens och trovärdighet på ett sätt som motsvarar den växande efterfrågan som i dag möter försäkringsförmedlare runt om i Sverige, avslutar Hökmark. ​

Med vänlig hälsning,
Per Andelius
tf vd

25 februari, 2015

Inbjudan till medlemsmöten i mars

Malmö den 11:e mars samt Göteborg den 12:e mars, läs mer här >>

Stockholm den 19:e mars, läs mer här >>

 

 

18 februari, 2015

Villkoren klara för Sfm:s nya gruppansvarsförsäkring

Nu är arbetet med den slutliga utformningen av villkoren för Sfm:s nya gruppansvarsförsäkring hos QBE klara. Försäkringen träder i kraft den 1 april 2015 och villkoren kan du hämta här >>

6 februari, 2015

Information avseende ansökan om Sfm-medlemskap och gruppansvarsförsäkring inför 1 april 2015

Sfm:s kansli får en del samtal från förmedlarbolag om Sfm:s gruppansvarsförsäkring och Sfm-medlemskap. Med anledning härav vill Sfm informera om följande.

För förmedlarbolag som önskar omfattas av Sfm:s gruppansvarsförsäkring fr o m den 1 april 2015 gäller att kompletta ansökningshandlingar avseende såväl bolaget (juridisk person) som samtliga i bolaget verksamma förmedlare (fysisk person) ska ha inkommit till Sfm:s kansli senast fredag den 20 februari. Med medlemsansökningarna ska även skickas ansökan om gruppansvarsförsäkring.

I enlighet med Sfm:s stadgar underrättar därefter Sfm:s kansli medlemmarna (remiss) om de ansökningar som inkommit och eventuella yttranden ska skriftligen ha inkommit till kansliet senast den 9 mars.

Beslut om antagande av medlem i föreningen fattas av styrelsen på styrelsemötet den 13 mars.

Observera att försäkringen är tillgänglig enbart för medlem i Sfm som har registrering och/eller licensiering i Insuresec. För livförmedlare gäller således att denne ska vara medlem i Sfm, registrerad hos Insuresec och vara licensierad av Insuresec. Det är inte möjligt att omfattas av försäkringen i avvaktan på Insuresec-licens. Den som saknar erforderlig testad kompetens hos Insuresec kan eventuellt erbjudas extra insatt testtillfälle. Meddela kansliet sådan önskan samtidigt med ansökan.

2 februari, 2015

Information om Sfm:s gruppansvarsförsäkring 2015

Viktig information om Sfm:s nya ansvarsförsäkring

I slutet av 2014 hade vi glädjen att informera om att ny försäkringsgivare för Sfm:s ansvarsförsäkring från och med den 1 april 2015 är QBE Insurance (Europe) Ltd, Sweden Branch, en av världens 20 största försäkringsgivare.

Nu återkommer vi med mer information om ansvarsförsäkringen, dess omfattning, premier och praktisk hantering.

För att ta del av hela informationen ladda ner filen här >>

Som framgår i texten pågår arbetet med den slutliga utformningen av villkoren och vi återkommer så snart dessa är klara.

Med vänlig hälsning,
Per Andelius, tf vd Sfm

4 december, 2014

Medlemsinformation

Som du vet har LF sagt upp vår ansvarsförsäkring avseende livförmedling till utgången av mars 2015. Den uppkomna situationen var mycket allvarlig, varaktig försäkringsnöd för nästan 400 medlemmar hade inneburit yrkesförbud och en långtgående omvandling av förmedlarmarknaden med minskad fristående distribution.

Bakgrunden till uppsägningen var en process vars dom innebar ett synnerligen långtgående ansvar för förmedlingsverksamhet, vilket i sin tur drabbade ansvarsförsäkringen.

Styrelsen, som har varit angelägen att finna alternativ, uppdrog åt Henrik Rydén att undersöka om annan försäkringsgivare var villig erbjuda produkten och söka upphandla den för våra medlemmar. Henrik har haft flera möten med olika försäkringsgivare och bedrivit arbetet under tidspress.

Idag fick vi besked av Henrik att ansvarsförsäkrare som är villig att ta över efter LF nu är klar. Det innebär att sådan försäkringsförmedlare inom liv, sak respektive fond som är medlem i Sfm och medlem i Insuresec kommer att erbjudas ansvarsförsäkring med lagenlig omfattning att gälla fr o m den 1 april 2015.

Vi återkommer med detaljerad information i god tid innan den nya försäkringen kan tecknas.

Bästa hälsningar

Per Andelius
Tf VD

24 november, 2014

Nytt om ansvarsförsäkringen

Sfm arbetar för närvarande intensivt med att hitta en ny försäkringsgivare (problemen rör som bekant endast livförmedlare) för vår gruppansvarsförsäkring som är uppsagd f r o m den 1 april 2015.  Sfm kommer att lämna besked om vi har en ny lösning att erbjuda medlemmarna inom ett par veckor.

Dock kan redan nu sägas att Sfm har haft en bra dialog med ett par internationella försäkringsgivare de senaste veckorna och vi har stora förhoppningar att kunna presentera en ny lösning till medlemmarna senast den 15 december.

13 maj, 2014

Remissvar ang konsultationsinbjudan IORP

12 maj, 2014

Krav på skriftligt avtal vid försäljning av premiepensionstjänster

Från och med den 1 juli 2014 krävs ett skriftligt godkännande från konsumenten när det gäller telefonförsäljning av rådgivnings- eller förvaltningstjänster inom premiepensionen. Om företag utför tjänster trots att det inte finns något giltigt avtal, ska konsumenten inte vara betalningsskyldig. Företag ska också innan avtalet ingås lämna viss information och alla avtalsvillkor till konsumenten. Regeringen vill som bekant arbeta för att stärka konsumentskyddet inom det finansiella området. Telefonförsäljning av tjänster inom premiepensionsområdet har ansetts vara särskilt problematisk, varför krav på skriftligt godkännande införs där först.

Här >> går det att läsa mer om Riksdagens beslut som togs igår.

2 maj, 2014

Krav på rådgivare

I en artikel i DI från den 22 april kan man läsa om Swedsec och licenser. Det framgår av artikeln att man gärna ser fler försäkringsförmedlare och fondbolag som anslutna och att en kund bör kolla upp om företag är anslutna eller inte. Som exempel nämns Acta:s kapitalförvaltningsbolag. Sfm är positiva till självreglering och uppstramning av rådgivning, det är en trygghet för kunden och stärker trovärdigheten.

Försäkringsförmedling är en reglerad form av rådgivning som kräver särskild kunskap. Därför startade Sfm dotterbolaget InsureSec, med en skräddarsydd lösning för förmedlare. InsureSec kom igång med verksamheten under 2012 och förmedlarna är därmed nu aktivt med och bidrar till en tryggare marknad för kunderna. Under det dryga år som har gått har InsureSec gentemot förmedlarkollektivet varit framgångsrika och vi har nått kring 80% av målgruppen. Det innebär ett lyft för hela marknaden. I en tid då många känner osäkerhet inför hur man ska spara, placera och försäkra sig är det viktigt att det finns kvalificerade förmedlare kunden kan vända sig till.

7 april, 2014

Krav på skriftligt avtal vid försäljning av premiepensionstjänster

Från och med den 1 juli 2014 krävs ett skriftligt godkännande från konsumenten när det gäller telefonförsäljning av rådgivnings- eller förvaltningstjänster inom premiepensionen. Om företag utför tjänster trots att det inte finns något giltigt avtal, ska konsumenten inte vara betalningsskyldig. Företag ska också innan avtalet ingås lämna viss information och alla avtalsvillkor till konsumenten. Regeringen vill som bekant arbeta för att stärka konsumentskyddet inom det finansiella området. Telefonförsäljning av tjänster inom premiepensionsområdet har ansetts vara särskilt problematisk, varför krav på skriftligt godkännande införs där först.

Här >> går det att läsa mer om Riksdagens beslut som togs igår.

19 mars, 2014

Koll på fullmakter

Den gemensamma satsningen på fullmaktshantering, där Sfm och Svensk Försäkring är ägare och Pensionsmyndigheten ingår i styrningen har nu dragit igång verksamheten. Den 19 mars hölls bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte i det nya bolaget. Vid bolagsstämman valdes Peder Sjölander från Pensionsmyndigheten till ordförande i bolaget och Helen Stoye till suppleant. Som styrelseledamöter från Sfm valdes Charlotta Carlberg från Sfm, Glenn Nilsson från Max Matthiessen samt Mikael Gellbäck från Söderberg & Partners och till suppleant valdes Robert Edberg från Hjerta. Som styrelseledamöter från Svensk Försäkring valdes Mats Galvenius, Svensk Försäkring, Camilla Larsson från AMF och Susanna Malmsten från LF Fondliv och till suppleant valdes Maria Hård af Segerstad från Handelsbanken Liv. Vd för bolaget är Anders Dahlgren, från Svensk Försäkring administration AB. Bolaget kommer att sätta upp en projektorganisation och börja den tekniska utvecklingen av fullmaktstjänsten. Bolaget heter Fullmaktskollen i Sverige AB.

Kontakta gärna mig vid frågor!
Charlotta

11 mars, 2014

Förslag till EU-förordning för skydd av personuppgifter

Sfm medverkade i förra veckan i ett frukostseminarium som var anordnat av Datainspektionen. Där informerades om det förslag på ny dataskyddsförordning som finns inom EU. Här följer lite information kring det och även en checklista över det som du behöver ha koll på när det gäller nuvarande reglering i personuppgiftslagen (PuL).

5 februari, 2014

Utredning om konsumentskydd

Utredningen om konsumentskydd vid finansiell rådgivning överlämnades den 3 februari till departementet. I utredningen ges flera förslag som – om de genomförs – kommer att påverka försäkringsförmedlare. Utredningen föreslår inte konkreta lagstiftningsåtgärder, utan resonerar kring frågorna om ökat konsumentskydd. Stafettpinnen överlämnas sedan till Mifid-utredningen som ska föreslå konkreta lagförslag (enligt plan ska den vara färdig i sommar). Några av punkterna är följande:

–  Kraven på dokumentation, information, kompetens m.m. bör vara
enhetliga, oavsett om rådgivning lämnats som rådgivning enligt
värdepappersreglerna eller försäkringsförmedlarreglerna eller på
annat sätt

–  Uttrycket oberoende rådgivning bör vara förbehållet rådgivning
utan provisioner

–  Rådgivaren ska uppmärksamma och upplysa om intressekonflikter

–  Förbud mot olämpliga produkter

–  En tillsynsmyndighet, dvs bara FI och inte blandat KV och FI

  Det ska finnas en skyldighet att spela in rådgivningssamtal

Förslaget kommer att skickas ut på remiss och Sfm kommer att lämna remissvar, sannolikt under april. Hör gärna av dig om du har frågor.

Vänliga hälsningar

Charlotta

28 januari, 2014

Avgörande från InsureSecs:s disciplinnämnd om god förmedlarsed

Det första avgörandet har nu kommit och av det framgår att en förmedlare inte kan friskriva sig från rådgivningsansvaret. Läs hela beslutet här: http://www.insuresec.se/namnd

Vänliga hälsningar
Charlotta