Som ett led i en ökad självreglering bildade Sfm 2012 InsureSec AB, ett institut för självreglering. Försäkringsförmedlarnas verksamhet regleras i huvudsak genom Lag (2005:405) om försäkringsförmedling samt Finansinspektionens föreskrifter. Varje förmedlare som är registrerad i InsureSecs förmedlarregister har, som fysisk individ, ingått ett individuellt avtal med InsureSec. Baserade på tillämpliga lagar och föreskrifter samt god försäkringsförmedlingssed och Disciplinnämndens uttalanden fastställer InsureSec de årliga kunskapskraven för försäkringsförmedlare, testar deras kunskaper samt meddelar licens för sådana förmedlare som uppfyller uppsatta kunskaps- och lämplighetskrav. Licensierade förmedlare anslutna till InsureSec kallas till återkommande kunskapsuppdateringstester.

Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd är knuten till InsureSec och behandlar ärenden relaterade till InsureSec regelverk. Nämnden avger även vägledande uttalanden i frågor om god försäkringsförmedlingssed. Nämndens ledamöter består av ledande experter inom försäkringsrätt och försäkringsförmedling och är samtliga fristående från såväl InsureSec som Sfm.

www.insuresec.se