Som medlem i SFM har du möjlighet att ta del av en rad erbjudanden och tjänster.

Förteckning över lagar, förordningar och föreskrifter om försäkringsförmedling

I och med lagen om försäkringsdistribution har trätt i kraft har kraven på förmedlarkåren ökat. För att underlätta för förmedlarna i deras arbetet med att uppfylla lagens krav har medlemmar i SFM tillgång till en förteckning över lagar, förordningar och föreskrifter.

Denna innehåller, förutom tydliga instruktioner om gällande lagstiftning, även mallar som t ex:

1.  Rådgivningsdokumentation (företag och konsument)
2.  Etiska riktlinjer
3.  Penningtvättsinstruktion
4.  Klagomålsinstruktion
5.  Riktlinjer finansiell rådgivning

Förteckningen uppdateras regelbundet och SFM bevakar och informerar medlemmarna om förändringar i lagar och föreskrifter. Vi som arbetar på SFM:s kansli är också behjälpliga med att per telefon besvara frågor inom de områden som berörs.

Utbildning/InsureEd

SFM vill bidra till att öka kunskapsnivåerna i förmedlarbranschen och långsiktigt öka konsumenternas trygghet. Som ett led i detta har SFM en plattform, InsureEd, som ger medlemmarna möjlighet att tillgodogöra sig kvalitativ utbildning till fördelaktiga priser samt uppfylla kravet på 15 timmars utbildning som krävs enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10).

Avtalsmallar

Som medlem i SFM har du tillgång till ett antal mallar, däribland en mall för Uppdragsavtal mellan försäkringsförmedlare och kund (företag och konsument).

Fullmaktsformulär

I samråd med försäkringsbranschen i övrigt har SFM tagit fram fullmaktsformulär att användas i förmedlarens arbete.

Löpande information

SFM deltar aktivt i samarbeten med den svenska, nordiska och internationella försäkringsmarknaden. Något som kommer medlemmarna till del i form av löpande information på SFM:s hemsida och via nyhetsbrev.

Ansvarsförsäkring och excessförsäkring (sak)

Via SFM har medlemmarna tillgång till ansvarsförsäkring och excessförsäkring.