Om medlemskap i SFM

Föreningens syfte är bland annat att öka konkurrensen inom försäkringsmarknaden och upprätthålla en yrkesskicklig förmedlarkår som tillvaratar kundernas intressen. Särskilt vinnlägger SFM sig om att se till att förmedlare får information om och tolkning av regler som reglerar verksamheten. Kostnaderna för regelefterlevnad ökar och föreningen medverkar till att även små förmedlarbolag har tillgång till dokumentation för att kunna leva upp till Finansinspektionens krav.

SFM arbetar med frågor som är gemensamma för försäkringsförmedlarna. Arbetet bedrivs internt i olika arbetsgrupper och externt genom kontakter med myndigheter, lagstiftaren och försäkringsbolagen. SFM är remissinstans, vilket gör att försäkringsförmedlarens ståndpunkter framförs inför exempelvis implementering av nya regelverk. SFM deltar i nordiskt och internationellt samarbete genom att ingå i NIBC (som består av representanter från de nordiska länderna) och BIPAR. BIPAR är en internationell förmedlarorganisation där representanter från 46 branschorganisationer från 31 länder ingår. Det internationella arbetet är av stor vikt, inte minst pga att ny lagstiftning oftast utgår från EU-direktiv. Genom arbetet i BIPAR bevakas förmedlarnas intressen redan i ett tidigt skede inför kommande lagändringar.

Varför medlem i SFM?

Försäkringsförmedling är en profession vars aktörer har en del gemensamma intressen. Ansvaret att förmedling sker professionellt är gemensamt. En hel yrkeskår kan få dåligt rykte om en minoritet låter bristfällig rådgivning omge bristfälliga produkter. Förmedlare som är i branschen för att stanna har intresse av att denna utvecklas på ett ansvarsfullt sätt. Särskilt i en kultur av konsensuskaraktär som den svenska spelar organisationer en stor roll. SFM vill representera de seriösa förmedlarnas synpunkter och vår uppfattning väger naturligtvis tyngre ju större del av den totala förmedlarkåren vi representerar. Genom medlemskap i SFM påverkar du vilka frågor föreningen ska driva.

Välkommen med din ansökan!