En effektivare flytträtt för pensionssparare

Finansdepartementet presenterar idag förslag för att förbättra konsumenternas möjligheter att påverka den egna pensionen. En promemoria remitteras med förslag till lagändringar som syftar till att effektivisera möjligheterna att flytta pensionssparande.

– Vi har sett att konsumenterna kan få en bättre överblick över sitt pensionssparande genom att utöva sin flytträtt. Förslagen om att utöka och förtydliga den skatterättsliga flyttregeln förbättrar konsumenternas möjligheter att agera för att på så sätt få ett bättre slutligt pensionsutfall samtidigt som vi tar itu med flyttavgifterna som i många fall är omotiverat höga, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Förslagen om avgifter i promemorian påverkar de konsumenter som har individuell tjänstepension och ett privat pensionssparande. Förslaget om ökade möjligheter att flytta ihop värdet i olika pensionsförsäkringar omfattar även de som har kollektivavtalad tjänstepension.
Ambitionen är att de nya reglerna delvis ska träda i kraft år 2018 och fullt ut från år 2019.

Förslagen i korthet

  • Vilka typer av avgifter som försäkringsföretagen får ta ut vid en flytt preciseras och förtydligas samtidigt som möjligheten att flytta ihop värdet i olika pensionsförsäkringar utökas och förtydligas.
  • Försäkringsföretaget får vid flytt av försäkringssparande ta ut avgifter som direkt relateras till den administrativa hanteringen av flytten. Vilka kostnader som får beaktas föreslås bestämmas i föreskrifter från regeringen eller Finansinspektionen. Vidare klargörs att företaget vid flytt dessutom får ta ut avgifter för sådana kostnader (exempelvis provision till försäkringsförmedlare) som har uppkommit i just den avflyttande försäkringen – ett avgiftsuttag som begränsas till fem år efter avtalets ingående.
  • Hela värdet i en eller flera pensionsförsäkringar får flyttas utan skattekonsekvenser till en annan pensionsförsäkring med samma person som försäkrad. En sådan flytt ska också kunna ske under pågående utbetalning av pension i den avflyttande försäkringen. Utbetalning får dock inte ha påbörjats från den mottagande försäkringen.
  • Konsumenterna ska ha rätten till en snabb handläggning av en begäran om flytt av en försäkrings värde till ett annat försäkringsföretag. I promemorian görs bedömningen att det inte krävs några ytterligare lagstiftningsåtgärder för att Finansinspektionen ska kunna utöva tillsyn över försäkringsföretagens handläggningstider för flytt.
  • I syfte att effektivisera Skatteverkets kontrollverksamhet ändras kontrolluppgiftsskyldigheten avseende pensionsförsäkringar. I promemorian föreslås bl.a. att vissa kontrolluppgifter ska innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för försäkringsavtalet och en förlängd tidsfrist för att lämna kontrolluppgifter.