Branschnyheter

Här finns de senaste nyheterna som berör försäkrings-
förmedlare. Du som medlem kan läsa särskild information
och fler nyheter om du loggar in.


11 december, 2015

Fem snabba svar från Glenn Nilsson, Ordförande i Livgruppen

Finns det skadliga provisioner och i så fall vilka? Provisioner i sig är inte skadliga. Rådgivning som ersätts genom provisioner kan ge upphov till intressekonflikter. Intressekonflikter som hanteras på ett adekvat sätt skadar inte kundens intressen. En klassisk intressekonflikt i förhållande till provisioner är när rådgivningsbolaget tjänar olika mycket på att rekommendera olika produkter. Hur… läs mer

1 december, 2015

Ny tidsplan för Finansdepartementet

Denna information har delats av Finansdepartementet: Till berörda Finansdepartementet vill med detta meddelande informera berörda företag och organisationer om tidsplanen för arbetet med: lagstiftning till följd av direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II) och tillhörande förordning (MiFIR), Till följd av hög arbetsbelastning på Finansdepartmentet samt att nämnda lagstiftningsärenden omfattar en mängd svåra frågor,… läs mer

6 februari, 2015

Information avseende ansökan om Sfm-medlemskap och gruppansvarsförsäkring inför 1 april 2015

Sfm:s kansli får en del samtal från förmedlarbolag om Sfm:s gruppansvarsförsäkring och Sfm-medlemskap. Med anledning härav vill Sfm informera om följande. För förmedlarbolag som önskar omfattas av Sfm:s gruppansvarsförsäkring fr o m den 1 april 2015 gäller att kompletta ansökningshandlingar avseende såväl bolaget (juridisk person) som samtliga i bolaget verksamma förmedlare (fysisk person) ska ha… läs mer

12 maj, 2014

Krav på skriftligt avtal vid försäljning av premiepensionstjänster

Från och med den 1 juli 2014 krävs ett skriftligt godkännande från konsumenten när det gäller telefonförsäljning av rådgivnings- eller förvaltningstjänster inom premiepensionen. Om företag utför tjänster trots att det inte finns något giltigt avtal, ska konsumenten inte vara betalningsskyldig. Företag ska också innan avtalet ingås lämna viss information och alla avtalsvillkor till konsumenten. Regeringen vill… läs mer

7 april, 2014

Krav på skriftligt avtal vid försäljning av premiepensionstjänster

Från och med den 1 juli 2014 krävs ett skriftligt godkännande från konsumenten när det gäller telefonförsäljning av rådgivnings- eller förvaltningstjänster inom premiepensionen. Om företag utför tjänster trots att det inte finns något giltigt avtal, ska konsumenten inte vara betalningsskyldig. Företag ska också innan avtalet ingås lämna viss information och alla avtalsvillkor till konsumenten. Regeringen vill… läs mer

5 februari, 2014

Utredning om konsumentskydd

Utredningen om konsumentskydd vid finansiell rådgivning överlämnades den 3 februari till departementet. I utredningen ges flera förslag som – om de genomförs – kommer att påverka försäkringsförmedlare. Utredningen föreslår inte konkreta lagstiftningsåtgärder, utan resonerar kring frågorna om ökat konsumentskydd. Stafettpinnen överlämnas sedan till Mifid-utredningen som ska föreslå konkreta lagförslag (enligt plan ska den vara färdig… läs mer