Konkurrensverket, KKV, tillstyrker förslagen om minimireglering av provisioner vid finansiell rådgivning och informationskravet vid korsförsäljning. Det framgår av KKVs yttrande över promemorian Några finansmarknadsfrågor, som delgivits finansdepartementet.
KKV tillstyrker förslagen och beskrivning av regleringen som framgår av promemorian Några finansmarknadsfrågor.

KKV anser att denna minimireglering på rådgivningsområdet i enlighet med MiFID 2-direktivet, tillsammans med en förstärkt tillsyn, är tillräcklig för att förstärka konsumentskyddet vid finansiell rådgivning.
I yttrandet skriver KKV att ett mer långtgående provisionsförbud hade kunnat leda till färre aktörer på den finansiella marknaden och minskad konkurrens både vad gäller rådgivning och sparprodukter. Det hade gynnat företag som tillhandahåller placeringsprodukter och har egen distribution, till exempel storbankskoncernerna, framför företag utan egen distribution som till exempel mindre fondbolag.

Avseende korsförsäljning tillstyrker KKV förslaget om meddelande av föreskrifter om vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla sina skyldigheter vid korsförsäljning. Företag som erbjuder investeringstjänsten ska bland annat informera kunden om det är möjligt att köpa olika komponenter var för sig och om kostnader och avgifter för var och en av komponenterna.

KKV har tidigare påtalat att olika kopplingsförbehåll och korsförsäljningstjänster, som innebär att tjänsterna inte är tillgängliga separat på lika fördelaktiga villkor, snedvrider konkurrensen och begränsar kundrörligheten och kundernas valfrihet.

Artikel tagen ur Risk & Försäkring 2016-10-13