Det har varit ett år med omfattande arbete men också med viktiga resultat. En ny lagstiftning för försäkringsdistribution träder i kraft som utgår från kraven på kunskap och kompetens liksom på att kundnytta och transparens ska stå i fokus. Det lämnar både utrymme för ett stort mått av självreglering och kräver det. Öppenheten tillsammans med en aktiv självreglering ger goda möjligheter för förmedlarbranschen att tillföra nytta genom konkurrens och mångfald på försäkringsområdet.

SFM har med InsureSec blivit ett centrum för kunskap om vad lagen kräver och hur den ska uttolkas. En tydlig bild av de kunskaper som krävs är avgörande för att en certifiering som följer lagens krav ska kunna vara relevant utan att ställa andra krav än de som högklassig och ansvarsfull försäkringsförmedling och försäkringsdistribution ställer. InsureSec bidrar nu aktivt till att kraven på försäkringsförmedling och distribution inte stannar vid lagstiftningens krav utan också avgör den faktiska utvecklingen inom branschen. Det finns heller ingen som nu tvekar om att självreglering innebär allvar och konkreta åtgärder.

Under året har SFM tagit nya steg under namnet InsureEd för att utveckla en utbildning som förbereder förmedlare för kraven på kunskap och kompetens. Det är vår avsikt att utveckla denna utbildningsverksamhet än mer för att därmed säkerställa att allt görs för att upprätthålla en hög kvalitet i branschen.

Med Fullmaktskollen och S4I har vi tillsammans med andra tagit viktiga steg för att bidra till en standardisering som förenklar för både förmedlare och försäkringsbolag på de förutsättningar som vi anser viktiga för en bra konkurrens och goda möjligheter för både små och stora förmedlingsverksamheter.

Den ständiga dialogen med regeringskansli och myndigheter i form av möten och remissvar ger aldrig ett entydigt konkret resultat men det är uppenbart att föreningens kunskaper och uppfattningar kommit att påverka lagstiftning och regeluttolkning till det bättre. Vi kommer att fortsätta med detta arbete under nästa år.

Utbildningsverksamheten inom InsureEd blir nästa års stora utmaning. Vi ska se till att vi kan erbjuda den bästa utbildningen på ett sätt som underlättar i vardagen. Vi ska fortsätta utveckla dialogen inom branschen och med utomstående. Vi ska bidra till att viktiga frågor får en uppmärksamhet och debatt i media. Den marknad SFM verkar på har genom lagen om försäkringsdistribution blivit väsentligt större. Vi kommer att möta den utmaningen både genom att slå vakt om kärnan i vår verksamhet och de nya möjligheter som öppnar sig.

En God jul och ett Gott nytt år!

Gunnar Hökmark