14 januari, 2016

Kvalitetstråd Sak

Se hit alla Sak-förmedlare!

Vi på Sfm vill på detta enkla sätt informera om att InsureSec har bildat en arbetsgrupp vid namn Kvalitetsråd Sak. Gruppens deltagare är personer från såväl InsureSec som ”marknaden”, dvs sak-förmedlare.

InsureSec kommer att under år 2018 erbjuda Licenstester för sak-förmedling och årlig Kunskapsuppdatering (KU). Kvalitetsråd Sak:s arbete inom InsureSec kommer att bestå av att utveckla och kvalitetssäkra Sak-skadelicenser och KU-tester inom såväl innehåll som relevans, så att alla berörda förmedlare känner förtroende för och förstår nyttan med licensen och testerna.

 

22 december, 2015

Årsstämma 2/6 på Kungl. Myntkabinettet, Slottsbacken 6

11 december, 2015

Fem snabba svar från Glenn Nilsson, Ordförande i Livgruppen

  1. Finns det skadliga provisioner och i så fall vilka?

Provisioner i sig är inte skadliga. Rådgivning som ersätts genom provisioner kan ge upphov till intressekonflikter. Intressekonflikter som hanteras på ett adekvat sätt skadar inte kundens intressen. En klassisk intressekonflikt i förhållande till provisioner är när rådgivningsbolaget tjänar olika mycket på att rekommendera olika produkter.

  1. Hur kan branschen minska intressekonflikterna och öka konsumentskyddet?

Även om försäkringsförmedlare i dag öppet redovisar sina ersättningar i procent och kronor i sin kunddokumentation är behovet av ökad transparens i centrum. Vi vill verka för minskade intressekonflikter. Branschen behöver ta fler steg i den frågan. Främst inom området självreglering.

  1. Vad innebär en ökad självreglering av branschen? Kan du ge exempel?

En ökad självreglering av branschen innebär att vi själva ökar kraven på de som ska verka som försäkringsförmedlare. Historiskt har det gjorts två större branschöverenskommelser och bildandet av InsureSec. Vi tror på självreglering i kombination med aktiv tillsyn från FI och InsureSecs disciplinnämnd.

  1. Ser du någon skillnad på försäkringsförmedling och investeringsrådgivning?

Absolut, i dag kan exempelvis en depå paketeras på minst fyra sätt, ISK, K, TJP och utan skal. Att rådgivning avseende tillgångar på dessa depåer ska regleras olika och att kundens rättliga skydd därför varierar beroende på paketeringen är enligt min uppfattning felaktigt. Vikten av att verka under rätt tillstånd utifrån ett konsumentskydd är en central fråga.

  1. Hur kan konsumentens ställning vid försäkringsförmedling stärkas? Ge gärna några exempel.

Det nya förmedlingsdirektivet (IDD) medför flertalet konsumentstärkande ändringar. Bland annat så finns regler om interna incitamentsstrukturer och ökad informationsgivning. Därtill kan branschen göra mer för att förtydliga och förenkla för kunden att fatta välinformerade beslut kring försäkring.

1 december, 2015

Ny tidsplan för Finansdepartementet

Denna information har delats av Finansdepartementet:

Till berörda

Finansdepartementet vill med detta meddelande informera berörda företag och organisationer om tidsplanen för arbetet med:

  • lagstiftning till följd av direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II) och tillhörande förordning (MiFIR),

Till följd av hög arbetsbelastning på Finansdepartmentet samt att nämnda lagstiftningsärenden omfattar en mängd svåra frågor, kommer all den lagstiftning som krävs till följd av MiFID II och MiFIR inte att kunna antas eller träda i kraft vid de tidpunkter som krävs enligt EU-rättsakterna.

Nedan finns den tidsplan som Finansdepartementet för närvarande arbetar efter.

Denna information har i dag även lagts ut på Regeringskansliets webbplats (http://www.regeringen.se/artiklar/2015/12/tidsplan-for-tre-lagstiftningsarenden-pa-finansmarknadsomradet/).

  • Marknader för finansiella instrument – MiFID II och MiFIR

 Juni 2016: Lagrådsremiss med förslag till den lagstiftning som krävs för genomförandet av MiFID II och anpassningen till MiFIR.

Hösten 2016: Proposition överlämnas till riksdagen.

3 januari 2017: Lagstiftningen träder i kraft.

Tidsplanen kan komma att justeras om EU-kommissionen föreslår en senareläggning av genomförandet av hela eller delar av MiFID II och MiFIR. Rådet och Europaparlamentet måste i så fall ta ställning till kommissionens förslag och fatta beslut i frågan.

1 december, 2015

Framgång för Länsförsäkringar Sak i Connecta-målet

Hovrätten över Skåne och Blekinge ändrar tingsrättens domslut i huvudsaken och ogillar käromålet. Hovrätten ändrar även tingsrättens domslut i fråga om rättegångskostnader och befriar Länsförsäkringar Sak från skyldigheten att ersätta de kärande.

Läs mer i bifogad dom.

Skåne HR T 2069-14 Dom 2015-12-01

11 november, 2015

Försäkringsförmedlare skapar mervärde enligt Svenskt Kvalitetsindex

Företagskunder som använder försäkringsförmedlare är fortsatt nöjdare jämfört med de som har en direktrelation med ett försäkringsbolag. Detta är en trend som vi har sett i flera år. En del av förklaringen till att försäkringsförmedlare får väldigt höga betyg inom service och proaktivitet.

11 november, 2015

Sfm kommenterar EU-kommissionens förslag om att skjuta upp Mifid 2 till år 2018 via Risk och Försäkring

Om EU-kommissionen avser hela MiFID 2 direktivet är det ett välkommet förslag för det möjliggör för den svenska regeringen att hinna ta fram en konsekvensanalys av MiFID 2 och även kunna harmonisera arbetet med försäkringsdirektivet IDD. Försäkringsmarknaden är komplex och behöver en egen lagstiftningen.

22 september, 2015

Sfm:s nya utbildningsportal InsureEd

Vi kommer inom kort att lansera InsureEd för att möta behovet av utbildning i en bransch som kontinuerligt förändras och utvecklas. InsureEd är en ny plattform som ger våra medlemmar möjlighet att tillgodogöra sig kvalitativ utbildning till fördelaktiga priser.

Efter noggrann marknadsanalys har Sfm valt att samarbeta med Contento Wassum Academy som redan idag levererar utbildning till ett antal av våra medlemmar. Inledningsvis erbjuds bland annat utbildningar som Försäkringsförmedlarens roll och ansvar, utbildning inför Insuresec licensiering och Kunskapsuppdatering LIV samt utbildning inför Swedsec licensieringstest för rådgivare och ÅKU. Vi kommer under hösten att komplettera dessa utbildningar för att uppnå ett bredare och relevant utbud som möter våra medlemmars utbildningsbehov inom SAK- och LIV-förmedling.

Som uppstartskampanj erbjuder vi specialpriser för följande utbildning:
– Kunskapsuppdatering LIV, AB samt ABC: 750 kr ex moms
– Åtgärder mot penningtvätt (separat kurs, ingår i LIV AB): 350 kr ex moms

Genom denna satsning vill Sfm bidra till att öka kunskapsnivåerna i förmedlarbranschen och långsiktigt öka konsumenternas trygghet. Vi tillgodoser även ett behov som våra medlemmar uttryckt i enkäter och samtal. Om du har en idé eller ett förslag på en utbildning som passar inom detta koncept vänligen kontakta Ebba Persson på Sfm:s kansli, mobil 076-140 9543, email ebba.persson@sfm.se.

Utbildningsportalen kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida senast måndag den 21 september. För mer information avvakta ytterligare utskick med länk till portalen InsureEd.

InsureEd logotyp RGB

18 september, 2015

Kunskapsuppdatering LIV C

13 maj, 2015

Läs Sfm:s remissvar på värdepappersmarknadsutredningen

Remiss SOU 2015, Värdepappersmarknaden

Bilaga 1

7 maj, 2015

Program för Sfm:s årsstämma 28 maj på WTC

Ladda ner programpunkterna här >>

2 mars, 2015

Jan Fritsch slutar som vd för Insuresec ​

Insuresec har sedan starten fått en snabb utveckling med en registrering och licensiering av den dominerande delen av den svenska förmedlarkåren. Vi tackar Jan Fritsch som nu lämnar sitt uppdrag som vd. Elisabeth Frykmark går in som tf vd tills vidare. Elisabeth har fram till nu ansvarat för compliancefrågor inom Sfm och har en bred bakgrund inom svensk försäkrings- och finansmarknad.

– Insuresec har med Jan Fritsch i ledningen lyckats med att på en mycket kort bli en viktig institution för svensk försäkringsförmedling. När vi nu efter tre år av uppbyggnad av verksamheten ska gå vidare i en ny fas av företagets utveckling är vår strävan att på en gång förmedla trygghet och stöd för förmedlare som är måna om att med kunskap och kompetens bidra till kunders och klienters nytta samtidigt som verksamhetens integritet i varje enskilt fall ska vara stor, säger Gunnar Hökmark, ordförande i Svenska försäkringsförmedlares förening och i Insuresec:s styrelse.

Vår strävan är att med Insuresec som en central institution och trovärdig partner på försäkringsmarknaden fortsatt höja och säkra den svenska förmedlarkårens kompetens och trovärdighet på ett sätt som motsvarar den växande efterfrågan som i dag möter försäkringsförmedlare runt om i Sverige, avslutar Hökmark. ​

Med vänlig hälsning,
Per Andelius
tf vd

18 februari, 2015

Villkoren klara för Sfm:s nya gruppansvarsförsäkring

Nu är arbetet med den slutliga utformningen av villkoren för Sfm:s nya gruppansvarsförsäkring hos QBE klara. Försäkringen träder i kraft den 1 april 2015 och villkoren kan du hämta här >>

6 februari, 2015

Information avseende ansökan om Sfm-medlemskap och gruppansvarsförsäkring inför 1 april 2015

Sfm:s kansli får en del samtal från förmedlarbolag om Sfm:s gruppansvarsförsäkring och Sfm-medlemskap. Med anledning härav vill Sfm informera om följande.

För förmedlarbolag som önskar omfattas av Sfm:s gruppansvarsförsäkring fr o m den 1 april 2015 gäller att kompletta ansökningshandlingar avseende såväl bolaget (juridisk person) som samtliga i bolaget verksamma förmedlare (fysisk person) ska ha inkommit till Sfm:s kansli senast fredag den 20 februari. Med medlemsansökningarna ska även skickas ansökan om gruppansvarsförsäkring.

I enlighet med Sfm:s stadgar underrättar därefter Sfm:s kansli medlemmarna (remiss) om de ansökningar som inkommit och eventuella yttranden ska skriftligen ha inkommit till kansliet senast den 9 mars.

Beslut om antagande av medlem i föreningen fattas av styrelsen på styrelsemötet den 13 mars.

Observera att försäkringen är tillgänglig enbart för medlem i Sfm som har registrering och/eller licensiering i Insuresec. För livförmedlare gäller således att denne ska vara medlem i Sfm, registrerad hos Insuresec och vara licensierad av Insuresec. Det är inte möjligt att omfattas av försäkringen i avvaktan på Insuresec-licens. Den som saknar erforderlig testad kompetens hos Insuresec kan eventuellt erbjudas extra insatt testtillfälle. Meddela kansliet sådan önskan samtidigt med ansökan.