Branschnyheter

16 augusti, 2017

Pressmeddelande: En effektivare flytträtt för pensionssparare

En effektivare flytträtt för pensionssparare

Finansdepartementet presenterar idag förslag för att förbättra konsumenternas möjligheter att påverka den egna pensionen. En promemoria remitteras med förslag till lagändringar som syftar till att effektivisera möjligheterna att flytta pensionssparande.

– Vi har sett att konsumenterna kan få en bättre överblick över sitt pensionssparande genom att utöva sin flytträtt. Förslagen om att utöka och förtydliga den skatterättsliga flyttregeln förbättrar konsumenternas möjligheter att agera för att på så sätt få ett bättre slutligt pensionsutfall samtidigt som vi tar itu med flyttavgifterna som i många fall är omotiverat höga, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Förslagen om avgifter i promemorian påverkar de konsumenter som har individuell tjänstepension och ett privat pensionssparande. Förslaget om ökade möjligheter att flytta ihop värdet i olika pensionsförsäkringar omfattar även de som har kollektivavtalad tjänstepension.
Ambitionen är att de nya reglerna delvis ska träda i kraft år 2018 och fullt ut från år 2019.

Förslagen i korthet

  • Vilka typer av avgifter som försäkringsföretagen får ta ut vid en flytt preciseras och förtydligas samtidigt som möjligheten att flytta ihop värdet i olika pensionsförsäkringar utökas och förtydligas.
  • Försäkringsföretaget får vid flytt av försäkringssparande ta ut avgifter som direkt relateras till den administrativa hanteringen av flytten. Vilka kostnader som får beaktas föreslås bestämmas i föreskrifter från regeringen eller Finansinspektionen. Vidare klargörs att företaget vid flytt dessutom får ta ut avgifter för sådana kostnader (exempelvis provision till försäkringsförmedlare) som har uppkommit i just den avflyttande försäkringen – ett avgiftsuttag som begränsas till fem år efter avtalets ingående.
  • Hela värdet i en eller flera pensionsförsäkringar får flyttas utan skattekonsekvenser till en annan pensionsförsäkring med samma person som försäkrad. En sådan flytt ska också kunna ske under pågående utbetalning av pension i den avflyttande försäkringen. Utbetalning får dock inte ha påbörjats från den mottagande försäkringen.
  • Konsumenterna ska ha rätten till en snabb handläggning av en begäran om flytt av en försäkrings värde till ett annat försäkringsföretag. I promemorian görs bedömningen att det inte krävs några ytterligare lagstiftningsåtgärder för att Finansinspektionen ska kunna utöva tillsyn över försäkringsföretagens handläggningstider för flytt.
  • I syfte att effektivisera Skatteverkets kontrollverksamhet ändras kontrolluppgiftsskyldigheten avseende pensionsförsäkringar. I promemorian föreslås bl.a. att vissa kontrolluppgifter ska innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för försäkringsavtalet och en förlängd tidsfrist för att lämna kontrolluppgifter.
10 juli, 2017

SFM har anställt en jurist

SFM har anställt Henrik Sandell som jurist. Sandell kommer närmast från franska försäkringsbolaget AXA där han ansvarar för försäkringsrätt, förmedlingsregler, all annan juridik och compliance för Sverige, Norge och Danmark.

Han har tidigare varit advokat och han undervisar inom skadestånds- och försäkringsrätt vid Stockholms universitet.

”Jag är mycket glad att vi har lyckats attrahera en sådan erfaren försäkringsjurist som Henrik Sandell. Han kommer nu på ett mycket aktivt sätt delta i utvecklingen av försäkringsförmedlarbranschen” säger Karin Lindblad, VD för SFM. Sandell tillträder sin tjänst den 1 september 2017.

12 juni, 2017

Detta är SIMPT

Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, har bildats av sju bransch-organisationer inom den finansiella sektorn. I samarbetet deltar Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring,Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening. Syftet med Simpt är att ta fram en vägledning för hur reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska tillämpas i praktiken av de finansiella företagen.

För att läsa mer samt komma till SIMPT:s hemsida följ länken här >>

12 juni, 2017

Årets Mäklardiskar 2016

Så här vart resultatet av Årets Mäklardiskar 2016:

SAK

Dina försäkringar – 33%
Moderna försäkringar – 22%
If – 16%
Protector – 14%

LIV

Skandia – 34%
Movestic – 20%
SEB – 16%
Euro Accident – 8%

Johan Nordlöf, Dina Försäkringar vann pokalen för första gången

20 april, 2017

Flyttblad – branschrekommendationer för försäkringsförmedlare

Nyhetsbrevet Pensioner och Förmåner skrev den 7 april om att försäkringsförmedlare bör också införa flyttstandard. 

Se SFM:s svar nedan:

–  SFM och våra medlemsbolag instämmer i synen på att det är viktigt med en enhetlig tillämpning av de så kallade flyttbladen säger Karin Lindblad, VD för SFM.

SFM:s styrelse har därför uppdragit åt VD att ta fram förslag till branschrekommendationer för försäkringsförmedlare. Förslaget ska redovisas under hösten 2017.